20 Cdo 116/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 116/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí L. Š., zastoupeného advokátkou, proti povinnému F. K., srážkami ze mzdy, pro 26.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soud v Hradci Králové pod sp. zn. E 3181/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soud v Hradci Králové ze dne 7.7.2004, č.j. 25 Co 294/2004-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.175,- Kč, k rukám advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soud včasným dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 8.9.2004, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu dovolatel do dnešního dne nereagoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému přísluší náhrada nákladů právní služby podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb. a č. 110/2004 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Náklady dovolacího řízení spočívají v odměně zástupce (advokáta) za vyjádření k dovolání (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 5., § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1., § 16 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky) ve výši 2.100,- Kč a v částce 75,- Kč paušální náhrady ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se plnění domoci v rámci jeho soudního výkonu.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu