20 Cdo 1153/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1153/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné zdravotní pojišťovny ČR, proti povinné Ž. H. a. s., zastoupené advokátem, pro 8 638 637,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 1 Nc 2204/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 10. 2006, č.j. 15 Co 503/2006-24, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil krajský soud usnesení ze dne


25. 5. 2006, č.j. 1 Nc 2204/2006-13, jímž okresní soud podle platebního výměru oprávněné ze dne 3. 8. 2005, č. 2140500409, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. V. F., soudní exekutorku. Odvolací soud dospěl k závěru, že exekuční titul byl povinné řádně doručen; pokud zásilku převzala a razítkem povinné opatřila neoprávněná osoba, pak riziko s tím spojené nese povinná. Ing. I. T. je zaměstnankyní oprávněné v pozici ZP ČR, proto její oprávnění jednat za oprávněnou a udělovat procesní plnou moc advokátovi vyplývá ze zaměstnaneckého poměru.


V dovolání povinná namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. K řádnému doručení exekučního titulu nikdy nedošlo, neboť zásilku převzala neoprávněná osoba. Je pravdou, že Ing. I. T. zastává funkci ředitelky u oprávněné, to však přesvědčivě nevypovídá o její zaměstnanecké pozici


a oprávnění jménem oprávněné udělit procesní plnou moc. Navrhla, aby rozhodnutí odvolacího soudu a s ním i rozhodnutí soudu prvního stupně bylo zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. jež podle § 238a odst. 2 o.s.ř. platí obdobně, a podle něhož je přípustnost dovolání nutno v předmětné věci posuzovat vedle ustanovení § 238a odst. 1 písm. c) o.s.ř. a § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) je dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jemuž nepředcházelo kasační rozhodnutí, přípustné jen, dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; ten je dán zejména tehdy, řeší-li rozhodnutí odvolacího soudu právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li ji v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).


Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu shora citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí ve věci samé po právní stránce, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních, navíc otázek zásadního významu. Důvodem způsobilým založit přípustnost dovolání je tudíž jen důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.


Dovolatelka především zpochybnila závěr, že k exekuci navržený směnečný platební rozkaz je vykonatelný. Tento závěr je závěrem právním, jehož přezkum je v dovolacím řízení možný v intencích dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Aby však mohl soud k takovému závěru dospět, musí učinit potřebná skutková zjištění. V projednávaném řízení šlo především o zjištění, že platební výměr oprávněné byl povinné doručován na adresu jejího sídla, kde bylo jeho převzetí potvrzeno paní I. F. a doručenka opatřena otiskem razítka povinné. Nesprávnost, případně neúplnost tohoto skutkového zjištění pak lze namítat prostřednictvím dovolacích důvodů podle § 241a odst. 3 o.s.ř., případně podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř. Za použití prvního z uvedených důvodů dovolatelka namítá, že převzetí zásilky potvrdila neoprávněná osoba, a proto její doručení není účinné.


I když dovolatelka zpochybnila právní závěr odvolacího soudu o vykonatelnosti exekučního titulu, učinila tak způsobem neregulérním; závěr o jeho vykonatelnosti založila na vlastních skutkových zjištěních odlišných od zjištění, k nimž dospěl soud odvolací. Okolnost, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které podle obsahu spisu nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, však jak již bylo uvedeno způsobilým důvodem dovolání přípustného jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. (§ 238a odst. 2 o.s.ř.) být nemůže.


Námitka vytýkající nedostatek oprávnění Ing. I. T. jednat jménem oprávněné a udělit plnou advokátovi k jejímu zastupování je podřaditelná pod dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., který jak již bylo vysvětleno výše, způsobilým dovolacím důvodem není.


Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).


O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. srpna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu