20 Cdo 1151/2008
Datum rozhodnutí: 15.04.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1151/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. S., proti povinnému J. P., za účasti manželky povinného M. P., prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 13 E 672/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 19. července 2007, č. j. 23 Co 148/2007-119, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení, jímž krajský soud zamítl návrh povinného na přerušení řízení a potvrdil usnesení ze dne 26. února 2007, č. j. 13 E 672/98-100, kterým okresní soud rozhodl tak, že se výkon rozhodnutí nařízený usnesením tohoto soudu ze dne 18. června 1998, č. j. 13 E 672/98-15, nezastavuje (výrok II.) a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.), a dále rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


V podání datovaném dnem 3. března 2008 povinný výslovně uvedl, že na dovolání proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích č. j. 13 E 672/98-100 ze dne 26. 2. 2007 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 23 Co 148/2007-119 ze dne 19. 7. 2007 v současné době již netrvají (řízení probíhalo za účasti manželky povinného).


Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v podání doručeném soudu prvního stupně dne 4. března 2008 dal dovolatel nepochybným způsobem najevo, že netrvá na tom, aby se jeho podáním ze dne 24. září 2007 dovolací soud věcně zabýval; jde tedy vzhledem k obsahu podání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) o zpětvzetí dovolání.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř., zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. dubna 2008


JUDr. Antonín Draštík, v. r.


předseda senátu