20 Cdo 1123/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

20 Cdo 1123/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Magistrátu hlavního města Prahy , se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, identifikační číslo osoby 00064581, proti povinnému J. Š., zastoupenému JUDr. Milanem Paláčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1531/9, pro 20 000,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 27 Nc 4744/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2007, č. j. 22 Co 279/2009-22, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 22. 1. 2007, č. j. 27 Nc 4744/2006-11, kterým okresní soud k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 20 000,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda.

Povinný napadl rozhodnutí krajského soudu dovoláním. K jeho žádosti mu okresní soud usnesením ze dne 10. 12. 2012, č. j. 27 Nc 4744/2006-69, ustanovil k ochraně jeho zájmů advokáta JUDr. Milana Paláčka. Usnesení nabylo právní moci dne 1. 1. 2013.

Podle § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Nejvyšší soud již také v mnoha svých rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu publikované pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31, případně jeho usnesení ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1878/2011).

Protože ustanovený zástupce povinného v zákonné lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. 12. 2012, č. j. 27 Nc 4744/2006-69 (tedy do 1. 3. 2013) dříve učiněné podání dovolatele nedoplnil (vady dovolání neodstranil, takže dovolání postrádá náležitosti, důvody dovolání i obsahové vymezení dovolacích důvodů), nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu