20 Cdo 112/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 112/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného G.i K. Ž., proti povinnému P. R., pro 40.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 Nc 6191/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2006, č. j. 62 Co 238/2006-18, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 12. 12. 2005, č. j. 38 Nc 6191/2005-4, jímž obvodní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 15. 12. 2004, č.j. 29 Ro 743/2004-7, k uspokojení pohledávky ve výši 40.900,- Kč s 8 % úroky z prodlení ročně z této částky od 1. 6. 2001 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.640,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. M. M., soudní exekutorku.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem). Součástí povinného zastoupení je též to, že dovolání musí být tímto zástupcem sepsáno (§ 241 odst. 4 o.s.ř.). Je-li dovolateli ustanoven zástupcem advokát až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě sdělil soudu, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2000 pod č. 64).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 8. 11. 2006, č. j. 38 Nc 6191/2005-25, které bylo dovolateli doručeno dne 20. 11. 2006, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.


K následné žádosti povinného mu soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 7. 2008, č.j. 38 Nc 6191/2005-44, ustanovil zástupkyní advokátku JUDr. A. Š. Ustanovená advokátka však navzdory výzvě soudu prvního stupně jí sepsané dovolání nepředložila.


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu