20 Cdo 1116/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1116/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci oprávněné S. e., a. s., proti povinné F. B., pro 8.124,60-Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 72 E 712/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 11. 2002, č.j. 18 Co 582/2002-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 8. 2002, č.j. 72 E 712/2002-8, jímž Okresní soud Plzeň-město nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. 21 C 382/99, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 8.124,60-Kč s 0,05 % úroky z prodlení denně z částky 3.254,90- Kč od 17. 1. 1998 do zaplacení a z částky 4. 869,70- Kč od 15. 4. 1998 do zaplacení, pro náklady předcházejícího (rozkazního) řízení ve výši 500,- Kč a pro exekuční náklady (300,- Kč) výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na kterou má povinná nárok u označeného plátce.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měla právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 20. 2. 2003, č.j. 72 E 712/2002-18, okresní soud proto povinnou vyzval, aby si nemá-li sama právnické vzdělání do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta.

Usnesení bylo povinné doručeno 3. 4. 2003; výzvě k zajištění zastoupení však nevyhověla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka zavinila zastavení dovolacího řízení, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu