20 Cdo 1112/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1112/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O., a. s., člen koncernu K. I., a. s., proti povinnému O. W., vyklizením pozemku, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 E 634/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 2002, č.j. 10 Co 887/2002-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 7. 2002, č.j. 47 E 634/2002-9, jímž Okresní soud v Karviné nařídil podle svého rozsudku ze dne 21. 6. 1995, sp. zn. 30 C 295/94, výkon rozhodnutí vyklizením označeného pozemku a rozhodl o nákladech výkonu.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 15. 4. 2003, č.j. 47 E 634/2002-27, okresní soud proto povinného vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta, který by již učiněné dovolání nahradil nebo doplnil vlastním podáním; současně jej poučil, že řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu soudu prvního stupně, která mu byla doručena 24. 4. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel zavinil zastavení dovolacího řízení, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu