20 Cdo 1106/2004
Datum rozhodnutí: 28.07.2004
Dotčené předpisy: § 243 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1106/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci exekuce oprávněného Statutárního města O., Městský obvod M. a P., proti povinné A. M., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 Nc 10170/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. listopadu 2003, č.j. 9 Co 1075/200313, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci na majetek povinné a jejím provedením pověřil exekutorku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně ji vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud povinnou poučil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která jí byla doručena 2. března 2004, povinná neodpověděla.

S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní v souladu s body l., l5. a 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony občanský soudní řád ve znění účinném od l. ledna 2001 (dále též jen o.s.ř. ).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 28. července 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu