20 Cdo 1103/2001
Datum rozhodnutí: 23.08.2001
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1103/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Správy domovního fondu města O. proti povinným 1) V. K. a 2) M. K., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 43 E 304/98, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. dubna 2000, č.j. 12 Co 684/99-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 4. 2000, č. j. 12 Co 684/99-82, odmítl jako opožděné odvolání prvého povinného proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 1998, č. j. 43 E 304/98-5, kterým soud prvního stupně nařídil - podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 2. 1996, č. j. 16 C 255/95-22 - výkon rozhodnutí vyklizením bytu s tím, že o provedení výkonu bude rozhodnuto dodatečně. Odvolací soud vycházel ze zjištění, že usnesení soudu prvního stupně, proti němuž odvolání směřovalo, bylo prvému povinnému doručeno dne 14. dubna 1998 postupem podle § 47 odst. 2 o. s. ř.; posledním dnem patnáctidenní lhůty k podání odvolání byla tedy středa 29. dubna 1998. Bylo-li odvolání podáno dne 30. října 1998, stalo se tak po uplynutí odvolací lhůty, tedy opožděně.

Podáními, doručenými soudu prvního stupně dne 12. 10. 1998, která - posuzováno podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) - jsou dovoláním, prvý povinný (nezastoupen advokátem) napadl usnesení odvolacího soudu a domáhal se jeho zrušení.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále též jen "o. s. ř.").

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s .ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Toto ustanovení zakotvuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 19. 3. 2001, č. j. 43 E304/98-110, uložil okresní soud prvému povinnému, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolil advokáta, a odstranil vady dovolání; současně jej poučil o povinném právním zastoupení dovolatele, o náležitostech dovolání, jakož i o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky odstraněny, bude řízení zastaveno. Přestože toto usnesení bylo prvému povinnému doručeno (postupem podle § 46 odst. 4 občanského soudního řádu ve znění účinném po 1. 1. 2001) dne 14. května 2001, dosud této výzvě nevyhověl.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. přes výzvu odstraněn. Nejvyšší soud proto podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání prvého povinného zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. s přihlédnutím ke skutečnosti, že oprávněné v tomto stadiu řízení nevznikly náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo proti dovolateli, nesoucímu procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. srpna 2001

JUDr. Věra K o r e c k á, v. r.

předsedkyně senátu