20 Cdo 110/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 110/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., se sídlem v Mostě, J. Skupy 2522, identifikační číslo osoby 254 38 832, proti povinným 1/ M. N. , a 2/ O. N. , pro 33.484,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 8887/2005, o dovolání povinného O. N. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2006, č. j. 9 Co 1143/2006-24, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 28. 12. 2005, č. j. 21 Nc 8887/2005-3, kterým Okresní soud v Mostě nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 23. 11. 2000, č. j. 14 C 4219/2000-25, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 33 484,- Kč s vyčísleným poplatkem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení 6 405,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala, Exekutorský úřad Plzeň.

Povinný O. N. napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 7. 6. 2007, č. j. 21 Nc 8887/2005-50, vyzval okresní soud povinného, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení povinný převzal 11. 9. 2007. Okresní soud dále usnesením ze dne 9. 6. 2010, č. j. 21 Nc 8887/2005-85, rozhodl, že se povinnému v předmětném řízení neustanovuje zástupce. Toto usnesení bylo povinnému doručeno 3. 9. 2010 (vyvěšením na úřední desce soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 1. 7. 2009). Povinný však ani poté vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. března 2011 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu