20 Cdo 1066/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1066/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka věci výkonu rozhodnutí oprávněné JUDr. K. M., advokátky, jako správkyně konkursní podstaty úpadce V. s. O., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému K. S., zastoupenému opatrovnicí A. S., zastoupenou advokátkou, pro 21 434,40 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 32 E 967/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2006, č. j. 10 Co 1238/2005-33, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Opatrovnice povinného napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 15. 11. 2002, č. j. 32 E 967/2002-7, o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.


Podáním učiněným u soudu dne 21. 1. 2009 vzala opatrovnice povinného prostřednictvím ustanovené advokátky dovolání v celém rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení (dle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. června 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu