20 Cdo 1065/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1065/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné D. d. a Š. j., B. n. B., příspěvkové organizace, proti povinné Z. B., pro 4.117,- Kč, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 963/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2008, č. j. 9 Co 191/2008-10, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 11. 10. 2007, č. j. 51 E 963/2007-3, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí ředitelky D. d. a Š. j., B. n. B., příspěvkové organizace ze dne 4. 10. 2006, č. j. SŘ 472/06/MM-7, k vymožení pohledávky 4.117,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, který přísluší povinné od České správy sociálního zabezpečení v P.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 15. 7. 2008, č. j. 51 E 963/2007-16, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jí byla doručena 11. 8. 2008, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu