20 Cdo 106/2012
Datum rozhodnutí: 23.02.2012
Dotčené předpisy: § 255 odst. 1 o. s. ř., § 243a odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.
20 Cdo 106/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné S. Š. , proti povinnému M. Š. , pro dlužné výživné ve výši 58.700,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 24 E 81/2010, o dovolání matky oprávněné R. Š., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. července 2011, č. j. 23 Co 313/2011-53, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením Krajský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 29. 4. 2011, č. j. 24 E 81/2010-45, jímž Okresní soud Praha-východ k návrhu (již zletilé) oprávněné, doručenému soudu prvního stupně dne 20. 4. 2011, zastavil podle § 268a odst. 1 písm. c) o. s. ř. výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, nařízený usnesením téhož soudu ze dne 28. 1. 2010, č. j. 24 E 81/2010-2, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2010, č. j. 23 Co 102/2010-15, podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 17. 2. 2009, č. j. 30 Nc 10/2009-18, k uspokojení přednostní pohledávky výživného (dlužného výživného za dobu od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2009 ve výši 58.700,- Kč a běžného výživného od 1. 1. 2010 ve výši 5.000,- Kč každého měsíce předem) pro tehdy nezletilou oprávněnou, zastoupenou matkou R. Š., a kterým rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala matka oprávněné dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 255 odst. 1 o. s. ř. jsou účastníky řízení při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

V projednávané věci není matka oprávněné účastnicí řízení o návrhu zletilé oprávněné na zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a v řízení nevystupuje ani jako její zástupkyně (plnou moc k zastupování oprávněné její matka soudu nepředložila). Nejvyšší soud proto dovolání podané matkou oprávněné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243a odst. 5, věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. jako podané osobou neoprávněnou odmítl, aniž zohledňoval nesplnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1
a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. února 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu