20 Cdo 1058/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: čl. II předpisu č. 7/2009Sb., § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 1058/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Okresní pojišťovny hl. m. Prahy, se sídlem v Praze 1, Na Perštýně 6, proti povinnému Ing. P. Ch., pro 426.220,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 1004/2000, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2010, č. j. 29 Co 327/2010-78, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


V záhlaví uvedeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 25. 7. 2000, č. j. E 1004/2000-10, kterým soud prvního stupně podle vykonatelných platebních výměrů VZP ČR, Okresní pojišťovny hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 1999, č. 4143501835 a č. 2143501844, ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu VZP ČR z 18. 8. 1999, č. j. 3923/99/Jo, nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věci povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 426.220,- Kč a nákladů výkonu rozhodnutí.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinného 27. 8. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. l a § 146 odst. 3 o. s. ř. (oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu