20 Cdo 1050/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1050/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného B. d. V. J., proti povinné M. T., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 93 E 677/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2008, č. j. 10 Co 719/2008-65, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 18. 4. 200á, č. j. 93 E 677/2004-58, kterým okresní soud rozhodl, že na místo statutárního města O., Městského obvodu O. J. vstupuje do řízení jako oprávněný B. d. V. J., a to z důvodu, že odvolání nesplňovalo náležitosti stanovené v § 42 odst. 2 a § 205 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ). Jednalo se o tzv. blanketní odvolání.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, v němž namítala, že na výzvu soudu k odstranění vad odvolání reagovala dopisem. O zaslání dopisu nemá doklad, protože jej nepodala doporučeně.


Dovolání není přípustné.


Je tomu tak proto, že nejde o žádný z případů vypočtených v ustanoveních § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. Tomu, aby bylo možné založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o.s.ř., brání skutečnost, že nejde o rozhodnutí ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2002 pod č. 102).


Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.), aniž se zabýval splněním podmínky zákonného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.


předsedkyně senátu