20 Cdo 1047/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1047/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné F. s.r.o., zastoupené advokátkou, proti povinnému K. P., prodejem nemovitostí, pro 615.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soud ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 E 84/2002, o dovolání M. K., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.2.2005, č.j. 26 Co 677/2002-19, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí.

Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním M. K.; namítl, že povinný mu dluží částku ve výši téměř 2.000.000,- Kč , přičemž v zástavní smlouvě vztahující se na dotčené nemovitosti bylo ujednáno právo jejich prodeje, což má, jak uvedl, za konečné a nezvratné ; v důsledku toho žádá o zrušení nařízeného výkonu rozhodnutí, a uvolnění dotčených nemovitostí .

Podle § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. může podat dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen účastník řízení.

Tím dovolatel není; okolnost, z níž dovozuje svůj zájem, aby výkon rozhodnutí byl zrušen že postižené nemovitosti představují zástavu ve prospěch jeho pohledávky za povinným mu takové procesní postavení v daném stadiu řízení (sama o sobě) nezakládá.

Dovolání bylo tedy podáno osobou, která k tomu není oprávněna.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, a § 218 písm. b/ o.s.ř.), aniž bylo nutno odstraňovat nedostatek podmínky povinného zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; dovolatel na jejich náhradu nárok nemá a oprávněnému ani povinnému (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v. r.

předseda senátu