20 Cdo 1047/2004
Datum rozhodnutí: 11.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY20 Cdo 1047/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. R., proti povinnému OPÚ v T., o nařízení výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. E 610/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29.prosince 2003, č.j.13 Co 915/2003-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh oprávněné na nařízení výkonu rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 24.5.2001, sp.zn. 30 Ca 32/2001.Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně ji vyzval, aby si ve lhůtě dvou týdnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud oprávněnou upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Oprávněná byla soudem poučena o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce ve smyslu § 30 odst. 1 o.s.ř.Na výzvu, která jí byla doručena 4.března 2004, oprávněná odpovídajícím způsobem nereagovala.S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní v souladu s body l., l5. a 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony občanský soudní řád ve znění účinném od l. ledna 2001 (dále též jen o.s.ř. ).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec ( advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložila, ač byla řádně soudem prvého stupně poučena, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a

§ 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: povinnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. června 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu