20 Cdo 1023/2017
Datum rozhodnutí: 12.04.2017
Dotčené předpisy: § 30 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1023/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné JUDr. D. S. , proti povinné Mgr. D. K. , pro 38 520 Kč s příslušenstvím, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70, se ve výroku II. mění tak, že soud ustanovuje povinné v řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 8. února 2015 vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, zástupkyni Mgr. Lucii Zdráhalovou, advokátku se sídlem v Havířově, Svornosti č. 86/2.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově pověřením ze dne 22. 1. 2015, č. j. 125 EXE 949/2015-21, pověřil vedením exekuce k vymáhání pohledávky na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. 11. 2012, č. j. 34 C 75/2008-264, ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2013, č. j. 70 Co
52/2013-289, soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10.

Povinná podáním ze dne 8. 2. 2015 doplněným podáním ze dne 23. 2. 2015 navrhla zastavení exekuce, vznesla námitku podjatosti soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta.

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově usnesením ze dne 16. 4. 2015, č. j. 125 XE 949/2015-38, povinné nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce. Dospěl k závěru, že poměry povinné neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků a současně měl za to, že ze strany povinné jde o bezúspěšné bránění a uplatňování práva, když exekuční tituly, které jsou v exekučním řízení vykonávány, jsou řádně vykonatelné a jejich věcnou správnost již nelze přezkoumávat .

K odvolání povinné Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 4. 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70, změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že povinné přiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a ve zbývající části je potvrdil (výrok II.). Dospěl k závěru, že povinná splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 občanského soudního řádu, avšak vzhledem k tomu, že povinná neprokázala, že by nebyla schopna hájit se sama , naopak podávala obsáhlá a ucelená podání, nebyla naplněna podmínka pro ustanovení zástupce, neboť k ochraně zájmů povinné v předmětném řízení není potřeba.

Proti výroku II. usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, které po zamítnutí její žádosti o ustanovení advokáta pro dovolací řízení usnesením Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 13. 7. 2016, č. j. 125 EXE 949/2015-101 (a následně potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2012, č. j. 9 Co 722/2016-122), doplnila dovoláním ze dne 24. 8. 2016, sepsaným Mgr. Z. H., advokátkou se sídlem v Karviné, Masarykovo nám. č. 38/21, zmocněnou pro dovolací řízení. Namítá, že vzhledem k tomu, že nemá právnické vzdělání a vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu, není schopna řádně činit procesní úkony a hájit své zájmy. Má za to, že odvolací soud při rozhodování o žádosti dovolatelky v rozporu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1374/2013, zanedbal svou povinnost opatřit si náležité předpoklady pro své rozhodnutí, když dovolatelce přiznal osvobození od soudních poplatků, avšak zamítl její žádost na ustanovení právního zástupce s odůvodněním, že dovolatelka opakovaně podává obsáhlá a ucelená podání a je proto schopna se u soudu hájit sama . Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. . Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva (posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce z řad advokátů), při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání povinné je opodstatněné.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle odst. 2 tohoto ustanovení vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Ustanovení § 30 odst. 1 o. s. ř. stanoví několik podmínek, které je nutno splnit, aby zástupce mohl být účastníku řízení ustanoven. Základním předpokladem je, že o ustanovení zástupce účastník řízení požádá. Dále musí být ustanovení zástupce k ochraně zájmů žadatele nezbytně třeba a musí být naplněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 30 odst. 1 o. s. ř.), jimiž jsou nepříznivé osobní poměry žadatele a skutečnost, že se nejedná o svévolné nebo zjevně bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (§ 138 odst. 1 o. s. ř.). V souvislosti s tím by se soud měl individuálně, s ohledem na veškeré okolnosti případu, zabývat povahou řízení, zdali je věc skutkově a právně jednoduchá, a osobními předpoklady žadatele, zdali je schopen se sám efektivně bránit, a teprve následně vyvodit, zda je v konkrétní věci zastoupení účastníka podle § 30 o. s. ř. nezbytné k ochraně jeho práv a oprávněných zájmů (srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. února 2004, č. j. 6 Azs 19/2003-45).

V posuzovaném případě odvolací soud povinné zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř. neustanovil z důvodu, že povinná, přestože její majetkové poměry odůvodňují vyhovění její žádosti (§ 138 odst. 1 o. s. ř.), je schopna sama činit podání a náležitě chránit své zájmy, neboť opakovaně podává obsáhlá a ucelená písemná i elektronická podání.

S ohledem na výše uvedené dovolací soud přezkoumal splnění předpokladů podle § 30 o. s. ř. pro ustanovení zástupce z řad advokátů a dospěl k závěru, že odvolací soud nevzal v potaz všechny okolnosti případu, když dostatečně nezohlednil, zda je povinná skutečně schopna se v řízení efektivně bránit, neboli zda je zastoupení povinné advokátem nezbytné k ochraně jejích práv a oprávněných zájmů.

V posuzované věci je povinná (žadatelka o ustanovení zástupce) invalidní důchodkyní, která splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř., neboť její majetkové poměry ustanovení zástupce odůvodňují a současně se z její strany nejedná o zjevně svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. S názorem odvolacího soudu, že povinné není třeba k ochraně jejích zájmů ustanovovat zástupce z řad advokátů z důvodu, že neprokázala, že by nebyla schopna hájit se sama, naopak opakovaně podává obsáhlá a ucelená písemná i elektronická podání , se dovolací soud nemůže ztotožnit, neboť její podání jsou sice obsáhlá a ucelená, avšak je z nich zřejmé, že dovolatelka se dostatečně neorientuje v procesním právu a není schopná bezvadně formulovat svá podání vůči soudu. Dovolací soud má proto důvodné pochybnosti o tom, zda je povinná schopna efektivně bránit svá práva jen za pomoci poučovací povinnosti soudu, aniž by jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů.

Dovolací soud přitom dodává, že v případě pochybností o tom, zda postačuje k efektivní obraně práv a oprávněných zájmů jen poskytování poučovací povinnosti či je potřebné účastníkovi řízení k ochraně jeho práv ustanovit práva znalého zástupce, je třeba s ohledem na ochranu ústavně zaručeného práva na právní pomoc a s tím spojeného práva na přístup k soudu rozhodnout ve prospěch ustanovení zástupce (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4653/2016).

Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu není správné, neboť spočívá na chybném právním posouzení věci, a protože na základě dosavadních výsledků řízení je možné o věci rozhodnout, Nejvyšší soud napadené usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243d písm. b) o. s. ř. změnil tak, že soud ustanovuje povinné v řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 8. 2. 2015, vedenému u Okresního soudu v Karviné
pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, zástupkyni Mgr. Lucii Zdráhalovou, advokátku se sídlem v Havířově, Svornosti č. 86/2.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podle zjištění Nejvyššího soudu byla zástupkyně oprávněné JUDr. Z. N. ke dni tohoto rozhodnutí vyškrtnuta ze seznamu advokátů České advokátní komory a zvolené zástupkyni povinné Mgr. Z. H. byl pozastaven výkon advokacie; proto nebyly jako zástupkyně účastnic uvedeny v záhlaví rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 4. 2017


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu