20 Cdo 1023/2017
Datum rozhodnutí: 26.09.2017
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1023/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné JUDr. D. S. , P., proti povinné Mgr. D. K. , H., pro 38 520 Kč s příslušenstvím, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, o návrhu povinné na vydání opravného usnesení, takto:

Návrh povinné na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 1023/2017-137, se zamítá . O d ů v o d n ě n í :
Podáním došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 16. 8. 2017 povinná podala návrh na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 1023/2017-137, kterým dovolací soud změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70 ve výroku II. tak, že ustanovil povinné v řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 8. 2. 2015, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, zástupkyni Mgr. Lucii Zdráhalovou, advokátku se sídlem v Havířově, Svornosti č. 86/2. Svůj návrh zdůvodnila tím, že v podání ze dne 8. 2. 2015, doplněném dne 23. 2. 2015, požádala o ustanovení advokáta pro celé exekuční řízení, avšak dovolací soud povinné ustanovil advokáta pouze pro řízení o zastavení exekuce, aniž by odůvodnil, proč neshledal nezbytné ustanovit zástupce pro celé exekuční řízení, případně řízení o námitce podjatosti soudního exekutora, kdy se důvody pro ustanovení advokáta pro řízení o zastavení exekuce vztahují i na tato další řízení. Povinná proto navrhla, aby dovolací soud své usnesení opravil tak, že se povinné v řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015 ustanovuje zástupkyně Mgr. Lucie Zdráhalová, advokátka se sídlem v Havířově, Svornosti č. 86/2, případně tak, že se povinné v řízení o návrhu na zastavení exekuce ze dne 8. 2. 2015, a v řízení o námitce podjatosti soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze dne 8. 2. 2015, vedených u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, ustanovuje zástupkyně Mgr. Lucie Zdráhalová, advokátka se sídlem v Havířově, Svornosti č. 86/2.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Podle § 164 o. s. ř. lze postupovat jen tehdy, jde-li o zjevné nesprávnosti rozhodnutí, v projednávané věci tomu tak však není. Povinná podala návrh na zastavení exekuce, v jehož rámci vznesla námitku podjatosti soudního exekutora (viz spisový materiál, č. l. 23); z tohoto důvodu Nejvyšší soud povinné ustanovil advokáta pro řízení o návrhu na zastavení exekuce, v rámci něhož může ustanovená advokátka námitku podjatosti vznesenou povinnou zdůvodnit.
Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nedošlo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 1023/2017-137, k žádné chybě v psaní a v počtech, nebo jiné zjevné nesprávnosti, Nejvyšší soud návrh povinné zamítl.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 26. 9. 2017
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu