20 Cdo 1020/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1020/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. P., s.r.o., proti povinnému Ing. M. H., zastoupenému advokátem, pro 6.830,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 7 Nc 4598/2004, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu Praha východ ze dne 25. 3. 2008, č. j. 7 Nc 4598/2004-56, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2008, č. j. 29 Co 336/2008-73, takto :


I. Řízení o dovolání proti výroku II. usnesení Okresního soudu Praha východ ze dne 25. 3. 2008, č. j. 7 Nc 4598/2004-56, se zastavuje.


II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2008, č. j. 29 Co 336/2008-73, se odmítá.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 3. 2008, č.j. 7 Nc 4598/2004-56, v odvoláním napadeném výroku II., jímž okresní soud uložil povinnému zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7.735,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Rozhodnutí odvolacího soudu a výslovně i výrok II. usnesení soudu prvního stupně napadl povinný dovoláním.


K dovolání se vyjádřil soudní exekutor. Souhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu.


Usnesení soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání, pokud směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2000 pod č. 45).


Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech exekuce (nákladech řízení), v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).


Nejvyšší soud proto dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že kromě dovolatele žádnému z účastníků náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu