20 Cdo 1014/2003
Datum rozhodnutí: 29.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1014/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. Ř., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. M., pro 184.500,- Kč s příslušenstvím a pro 20.833,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. E 2036/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2002, č.j. 25 Co 356/2002-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 5. 2002, č.j. E 2036/2002-4, jímž Okresní soud v Rakovníku nařídil podle svého rozsudku ze dne 12. 12. 2001, sp. zn. 7 C 65/98, k uspokojení pohledávky ve výši 184.5000,- Kč s 26 % úrokem z prodlení od 1. 1. 1998 do zaplacení, pohledávky ve výši 20.833,- Kč a pro náklady předcházejícího řízení (39.442,- Kč) a exekuční náklady (17.440,- Kč) výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na kterou má povinný nárok u označeného plátce, a rozhodl o zaplacení soudního poplatku.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 14. 1. 2003, č.j. E 2036/2002-21, okresní soud povinného vyzval, aby si do dvaceti dnů od doručení rozhodnutí zvolil zástupcem advokáta a předložil písemnou plnou moc; současně ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu soudu, která mu byla doručena 31. 1. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu