20 Cdo 101/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 101/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T. a.s., proti povinnému A. O., za účasti manželky povinného V. O., bytem tamtéž, prodejem movitých věcí, pro 30.094,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soud v Opavě pod sp. zn. 21 E 498/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.9.2004, č.j. 9 Co 1109/2004-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním.

Jelikož dovolání nebylo podáno zástupcem - advokátem, soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 24.11.2004, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel do dnešního dne na tuto výzvu neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Podal-li dovolatel sám dovolání, je ke splnění podmínky jeho zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Tak se v daném případě nestalo.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v. r.

předseda senátu