20 Cdo 1005/2017
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1005/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněného R. I. , B., proti povinnému A. G. , zemřelému dne 21. 3. 2010, naposledy B., pro 5 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 101 Nc 3894/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2015, č. j. 20 Cdo 316/2014-47, takto:
I. Řízení o dovolání oprávněného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2015, č. j. 20 Co 316/2014-47, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze 2. 12. 2013, č. j. 101 EXE 38942008-25 a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, jímž soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě povinného na zahájení řízení pro zmatečnost, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2017, č. j. 20 do 105/2017-88, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatel měl právnické vzdělání.
Dovolatel sice požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení podáním ze dne 22. 12. 2014, avšak jeho žádost byla zamítnuta usnesením Městského soudu v Brně 27. 8. 2015, č. j. 101 Nc 3894/2008-69, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. 9. 2016, č. j. 20 Co 584/2015-76, když tato usnesení nabyla právní moci dne 26. 1. 2017; oprávněný vůči nim dle obsahu spisu dovolání nepodal.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu