20 Cdo 1000/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1000/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Telefónica Czech Republic a. s. , se sídlem v Praze 4, Michli, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 601 93 336, zastoupené JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem v Praze 7 Troji, Trojská 69/112, proti povinnému J. C. , za účasti J. C., dále vydražitele D. B., a Mgr. Martina Slavaty, soudního exekutora Exekutorského úřadu Mladá Boleslav, Táborská 527, pro 6.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 0 Nc 1777/2007, o dovolání J. C. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 6. 2010, č. j. 24 Co 250/2010-69, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím mimo jiné i potvrdil usnesení ze dne 17. 3. 2010, č. j. 080 Ex 591/07-53, kterým Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor Exekutorského úřadu Mladá Boleslav udělil ke specifikovaným nemovitostem příklep vydražiteli D. B.

Usnesení odvolacího soudu napadla bývalá manželka povinného dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla právnicky vzdělána.

Proto ji soudní exekutor vyzval usnesením ze dne 1. 2. 2011, č. j. 080 Ex 591/07-82, doručeným jí dne 9. 2. 2011, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu