2013 a te 1/2
--'-T (2.): es lL'm mamma-ee 1 . 1" _ _ 1-; r; (KSPH ss [NS 21176I2ü13) l

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský send v Praae se reahndl sameseudkyní JUDr. Petmu Veěeřeveu ve věei áalnbee: lng. Jnsef Sedlák, MBA. Kuteruvská 633;*29, 326 ŮÚ Plaeú. jakn ínsnlvenění správee dluěníee Ríty Jíndrnvě, nar. 25. 4. 19T4, bytem Drhevy 59, 263 tłl Burntiee, pretí áalevaaěmu: JUDr. Martin Šíp, Pndbabská 1014120. 160 Út] Praha 6, jake ínsnlvenění správce dlužníka Jana anonymizovano , narí 14. ll. 1973, bytem Třemuěníee 36, 257 26 Ostředek, e vyleuěení majetku a maj etknvě pedstaty, taktu: l. Žalnha na vylnuěení a majetknvě pndstaty dluáníka Jana anonymizovano ., uar. 14. ll. 1973, bytem Třemeěníee 36, Ostředek, vedeněha pad sp. an. KSPH 35 [NS 21176t2013, a tn '/'s budnvy ě. p. 36 na pareele ě. st. 1 a pareely ě. st. l u výměře ?06 m1 a pareely HZ a vyměře 239 m1, te věe aapsáne na LV 119 v katastrálním úaemí Třemuěníee, nbee (Trstředelqt.J u Katastrálníhu úřadu pre Středuěeský kraj., katastrální praeevíště [l'enesrrv1 s e a a m í t á .

Il. Zádny z úěastníkú nemá právu na náhradu nákladů říaení.

(Jdúvednění:

Žalebee se svým návrhem deálým seudu dne 12. 2. 2014 demáha] vylnněenf z nlajetknvě pedstaty dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano . bytem Třemnsníee BEL Ostředek, vedeněhe pad sp. an. KSPH ssąms 21 17;'61'2013: a te 1/2 budovy ě. p. 36 na pareele ě. st. 1 a pareeły st. l n vyměře ?06 mě a pareely 112 e výměře 239' mi tn vše aapsánn na LV l 19 v katastrálním území Třemnánien, nbee Ústředek. u Katastrálníhn úřadu pm Středněesky krajT katastrální praeeviště Benešev, nebet' žalevaný sepsal předmětneu nemevitest de majetkevé pedstaty dlužníka s edkazem na tj 274 zákena ě. IEZÍZÚÚe Sb* e úpadku a způsebeeh jehe řešení ve znění pezdějšíeh předpisů (dále jen ..lZ ). Dlužník a dlužniee jseu bývalí manželé, jejiehž zaniklé speleěné jmění manželů neber desud vypeřádáne. Úpadek dlužníka je řešen kenkutšem v samestatném řízení a úpadek dlužniee je řešen eddluženim v semestatném řízení. Dne 24. 1. 2014 byl žalebee inselveněním seudem infemieván e sepsání předmětnýeh nemevitestí de majetkevé pedstaty dlužníka žalevaným. Žalebee dne 28. l. 2014 navrhl želevanému vypeřádání SJ lvl dlužníků. žalevaný však nereageval. Žalebee vedl k pedání téte žaleby neseuhlas se seupisem nemevitestí pedle tj 2374 IZ. Zaniklé SJM se tetiž předlužene samestatně jak závazky dlužníkaT tak dlužniee. Uspekejení věřitelů v jednem u inselveněníeh řízení by závisele peuze na rýeltlesti, se kternu příslušný inselvenění správee sepíše majetek de majetkevé pedstaty. Navíe etázka předlužení SJM by mehla být pesuzevána rezdílně na základě dveu znaleekýeh pesudkú. Důsledkem může být peškezení přihlášenýeh věřitelů nebet pekud by žalebee byl ryehíejší v sepsání majetku. který by byl zpenéžen za vyšší eenu nežje výše pehledávky zajištěnéhe věřitele* tak by zbytek výtěžku byl dlužniei vyplaeen jake ltypereeha, a zbytek pehledávky přihlášení de inselveněníhe řízení dlužníka by nebyl uspekejen nebe by byl uspekejen stejnějake estatní nezajíšténí pehledávky.

Žalevaný se knávrhu vyjádřil tak: že žalevaná nárek neuznává a navrheval jehe zamítnutí. UvedL že SJM dlužníků zanikle 25. lt). Zülž. Prehlášenínt kenkursu na dlužníka přešle na něj (žalevanéhe) eprávnění uzavřít dehedu e vypeřádání SJ lvl. Ovšem s ehledem na dikei § 274 IZ nešle nijak prevest vypeřádání SJM [dehedeu, resp. rezltednutím seudu), nebetl závazky dlužníka zjištěné ve výši 3326.15195 Kč jseu vyšší než ebvyklá eena předmětnýeh nemevitestí (2300.000: Kě). Prete žalevanému nezbyle nie jinéhe? než předmětné nemevitesti sepsat de majetkevé pedstaty dlužníka. Žalevaný seuhlasíl s žalebeent vtem směru, že předmětné nemevitesti jseu předmětem zajištění věřitele, který sveu pehledávku přihlásil de ebeu inselveněníeh řízení, kdy uspekejení jehe pehíedávky v jednem řízení bude mít za následek zánik pehledávky v druhém řízení. Avšak pedle žalevanéhe lze daneu situaei řešit peuze pestupem pedle § 274 IZ. Zajištěný věřitel se v eddlužení uspekejí peuze se zajištěnéhe majetku a případná hypereeha připadne dlužniei. tak vknnkursu případná hypereeba připadne zbylým véřitelům. zajištěný věřitel nemůže být níj ak peškezen a ještě teeretieky může dejít k uspekejení i nezajištěnýeh věřitelů. Keneěně žalevaný namítl nedestatek aktivní žalební legitimaee žalebee. nebet předmětný majetek nebyl sepsán de majetkevé pedstaty dlužniee.

Pedle ust. § 225 edst. l až 3 !Z eseby které tvrdí, že eznaěený majetek nemél být de seupisu zahrnut prnte. že te vyluěuje jejieh práve k majetku nebe že tu je jiný důved, pre který neměl být zahrnut de seupisu, se meheu žalebnu pedaneu u inselveněníhe seudu demáhat rezbndnutL že se tente majetek vyluěuje z majetkevé pedstaty. Žaleba musí být pedána preti inselveněnímu správeíi a te ve lhůtě 3U dnů ede dne. kdy esebě uvedené v edstaveí l byle deruěene vyrezutnění e seupisu majetku. k němuž uplatňuje práve. Lhůta je zaehevána dejde-li žaleba nejpezději pesíedníhe dne lhůty inselvenénímu seudui Nebyla-li žaleba pedána věas, platí, že eznaěený majetek je de seupisu pejat eprávněné. 'ľetéž platí í tehdy. jestliže inselvenění seud žalebu zamítl* nebe jestliže řízení e žalebě zastavil nebe ji edmítl.

Send se nejprve zabýval etázkeu zda jseu splněny zákenné pedmínky pre prejednání íneídenění žaleby. Usnesením Krajskéhe seudu v Praze sp. zn. KSPH 35 [NS 2] l?éí2ůlš-z t-12 byle prekázánm že byle zahájene inselvenění řízení ve věei dlužníka a tete řízení desud trvá. Byl zjištěn úpadek d]užníka._ býle pevelene eddlužení, které byle následné zrušenej a by] na dlužníka prehlášen kenkurs, žalevaný byl ustaneven de funkee inselveněníhe správee (usnesení Krajskéhe seudu v Praze sp. zn. KSPH 35 INS 21126f2013-B-l2). Usnesením Krajskéhe seudu v Praze sp. zn. KSPH 3? INS 26394ř2013-A-10 byle prekázáne, že byla zahájena inselvenění řízení ve věei dlužniee a tete řízení desud trvá. Byl zjištěn úpadek dlužniee, byle pevelene eddlužení a žalebee byl ustaneven de funkce inselveněníhe správee (usnesení Krajskéhe seudu v Praze sp. zn, KSPH 37 INS 265941'2013-3-2. Dlužníee byla dle deruěenky vyrezuměna e seupis předmětnýeh de majetkevé pedstaty dne 16. 1. 2014. Žalnbee pndal ineidenění žalebu dne 12, 2. 2014. Na straně žalebee i žalevanéhe vystupují ti, kterým inselvenění záken svěřuje aktivní a pasivní legitimaei, žalebee pedal ineidenéní žalebu vzákenné lhůtě, jak staneví § 225 edst. 2 IZ. Send despěl k závěru, že zákenné pedniínky pre prejednání téte ineidenění žaleby jseu splněny, žaleba byla pedána věas.

Z nespernýeh tvrzení úěastníků seud zjistil. že dlužniee v debě, kdy měla dispeziění eprávnění, ebdržela dvakrát vyrezuntění inselveněníhe správee e zahrnutí de seupisu majetkevé pedstaty.

Z pretekelu ze sehůze věřitelů ve věei sp. zn. KSFH 35 !NS 21 17632013 seud zjistil, že se věas přihlásíte 12 věřitelů s pehledávkami v eelkevé výší 3,026.15?,95 Kě. Dlužník se dlužnieí rezvedl v říjnu 2012, SJM nemají desud vypeřádané. Krem předmětnýeh nemevitestí jineu majetkeveu pedštatu nemá.

Z přihlášky věřitele SMART HYPO s. r. e, v řízení sp. zn. KSPH 35 [NS 21 176:*'2013 seud zjistil, že věřitel přihlásil sveu pehledávku ze smleuvy e úvěru ě. 3120000044 jistinu ve výši 1,?07.200,-Kě, úreky z predlení ed 16. 3. 2013 dn 30. 10. 2013 ve výši 75.312,-Kě, smluvní pekuty ve výši 535.600,-Kě. Vše je zajištěna předmětnými nemevitestmi.

Ze sdělení inselveněníhe správee-seupis majetkevé pedstaty ze dne 19. 12. 2013 seud zjistil, že dne 19. 12. 2013 žalevaný sepsal de majetkevé pedstaty dlužníka předmětné nemevitestí.

Z. přihlášky v řízení sp. zn. KSPH 37 íNS 2659412013 věřitele SMART HYPO s. r. e. seud zjistil, že věřitel přihlásil sveu pehledávku ze smleuvy e úvěru ě. 3120000044jistinu ve výši 1307.200,-Kě, úreky zpredlení ed 16. 3. 2013 de 24. 10. 2013 ve výši 70.236,-Kč, smluvní pekuty ve výši 534.330,-Kě. Vše je zajištěna předmětnými nemevitestmi,

.Ze sdělení inselveněníhe správee dlužníka Jana anonymizovano inselveněnímu seudu-Intbrmaee e zahrnutí majetku de seupisu majetkevé pedstaty ze dne 21, 1. 2014 a sdělení inselveněníhe seudu inselveněnímu správei dlužniee thy Jíndervé ze dne 24. l. 2014 seud zjistil. že žalevaný infermeval inselvenění seud dlužniee e zahrnutí předmětnýeli nemevitestí de majetkevé pedstaty dlužníka a inselvenění seud dlužniee vyzval žalebee, aby vedl s žalevaným jednání e vypeřádání SJM dlužníků dehedeu,

Z výzvy k vypeřádání SJM ze dne 23. l. 20141 seud zjistil, že žalebee vyzval žalevanéhe k vypeřádání SJM dlužníků,

.Ze znaleekéhe pesudku Ladislava Řeheřka ze dne 15. 5. 2013, ě. 3223í2013, seud zjistil, že eena ebvyklá předmětnýeh nemevitestí je 2.300.000,-Kě.

Ze seznamu platnýeh věřitelů ve věeí sp. zn. KSPH 35 [NS 21 176J2013 seud zjistil, že výše dluhů dlužníka ěiní 3,02615195 Kě.

Z rezsudku Okresníhe seudu v Beneševě ze dne 25. 10. 2012, j. 4 C 139í2012-29, který nabyl právní meei dne l 1. 12. 2012, seud zjistil, že manželství dlužníka a dlužniee byle rezvedene.

Zvýpisu z katastru nemevitestí seud zjistil, že dlužník a dlužniee jseu vlastníky v SJM nemevitestí budevy ě. p. 36 na pareele ě. st. 1 a pareely ě. st. 1 e výměře 206 m2 a pareely lí2 e výměře 239 m3, te vše zapsáne na LV 119 v katastrálním území Třemešníee, ebee Ostředek, u Katastrálníhn úřadu pre Středeěeský kraj, katastrální praeeviště Benešev,

Na základě prevedenéhe dekazevání pe jehe zhedneeení despěl seud kzávěru e skutkevém stavu, že dlužník a dlužniee byli manželé, jejieh manželství byle pravemeeně rezvedene dne 1 l. 12. 2012. V desud nevypeřádaném SJM mají dlužník a dlužniee předmětné nemevitestí. Za manželství jim vznikl speleěný závazek u věřitele SMART HYPO s. r. e., který byl zajištěn předmětnými nemevitestmi. U ebeu byla zahájena inselvenění řízení, úpadek dlužníka je řešen kenkursem a úpadek dlužniee je řešen eddlužením. De inselveněníhe řízení dlužníka se věas přihlásila 12 věřitelů s pehledávkami v eelkevé výši 3,02613195 Kě. De inselveněníhe řízení dlužníka se přihlásil zajištěný věřitel SMART HYPO s. r. e. se sveu pehledávkeu ze smleuvy e úvěru ě. 3120000044 jistinu ve výši 1302.200; Kě, úreky z predlení ed 16, 3. 2013 de 30. 10. 2013 ve výší ?5.512,-Kě, smluvní pekuty ve výši 535.600,-Kě. De inselveněníhe řízení dlužniee se přihlásil zajištěný věřitel SMART HYPO s. r. e. se sveu pehledávkeu ze smleuvy e úvěru ě. 3l20000044 jistinu ve výši 1307.200; Kě, úreky z predlení ed lb. 3. 2013 de 24. 10. 2013 ve výši 20.236,-Kě. smluvní pekuty ve výši 534,880; Kě, Cena ebvyklá předmětnýeh nemevitestí ěiní 2300.000,-Kě, Zjištěné závazky dlužníkajseu vyšší než hedneta majetku v nevypeřádaném SJM. lnsnlvenění správee sepsal předmětné nemevitesti de majetkevé pedstaty dlužníka, e ěemž by dlužniee prekazatelně vyrezuměna. lnsnlvenění správee dlužniee vyzval inselveněníhe správee dlužníka k vypeřádání zaniklélie SJM dlužníků dehedeu, který však nereaueval.

Pedle ší 149 edst. l zákena ě. 40x' 1964 Sb., eběanský zákeník, ve znění platném ke dni právní meei rezvedu manželství dlužníků (dále jen ebě. zák. ), speleěné jmění manželů zaniká zánikem manželství.

Pedle ší 150 edst. 4 ebě. zák. nedešle-li de tří let ed zániku speleěnéhe jmění manželů k jehe vypeřádáni dehedeu nebe nebylnli de tři let ed jehe zániku pedán návrh na jehe vypeřádání rezhednutím seudu. platí eltledně mevítýeh věeí, že se manželé vypeřádali pedle stavu, v jakém každý z nieh věeí ze speleěnéhe jmění manželů pre petřehu sveu, své rediny a demáenesti výluěně jake vlastník užívá. O estatníeh mevítýeh věeeeh a e nemevitýeh věeeeh platí, že jseu v pedílevém speluvlastnietví a že pedí ly ebeu speluvlastníkůjseu stejné.

Pedle § 274 lží nelze-li prevést vypeřádání speleěnéhe jmění manželů prete, že závazky dlužníka, které z něj meheu být uspekejeny, jseu vyšší než majetek, který náleží de speleěnéhe jmění manželů, zahrne se eelý majetek náležejíeí de speleěnéhe jmění manželů dn majetkevé pedstaty.

V daném případě manželství dlužníků zanikle rezvedem dne Il. 12. 2012, tj. v debě úěinnestí ebě. zák. platnélte ke dní právní meei rezhednutí e rezvedu manželství a k temute dni revněž zanikle jejíeh SJM. Desud jejieh SJM neber vypeřádáne ani jejieh dehedeu aní rezhednutím seudu a revněž neuplynula tříletá lhůta, pe jejímž uplynutí nastává fíkee, že nemevitestí z nevypeřadanene SJM jseu v pedileve spetuvtastmetvi byvatyen manzetu. Předmětné nemevitestí jseu tedy vdesud nevypeřádaném SJM dlužníků, které je sveu pevaheu bezpedílevým speluvlastnietvím, tedy zmajetkevé pedstaty nelze vyleuěit id. '/3 sepsanýeh nemevitestí, ěehež se demáhá žalebee, nebet' id. V: předmětnýeh nemevitestí neezistuje. Hedneta závazků dlužníka ve výši víee než 3 mil, Kě je vyšší než eena ebvyklá majetku náležejíeíhe de nevypeřádanéhe SJM dlužníků (2,3 mil. Kě), tedy žalevaný pestupeval napreste v seuladu se zákenem, když předmětné nemevitestí náležejíeí de SJM zahrnul de majetkevé pedstaty dlužníka (§ 224 IZ). Na temte eprávněnesti takevéhe pestupu nemůže nie změnit skuteěnnst, že úpadek dlužníka je řešen kenkursem a úpadek dlužniee je řešen eddlužením, nebet' je třeba zdůraznit, že dlužník a dlužniee jseu bývalými manžely. Prete se nelze demáhat zásad, úvah a důsledků plyneueíeh z institutu speleěnéhe eddlužení manželů nebe závěru vyslevenýeh v usnesení ldrehníhe seudu v Praze ze dne 15, 12, 2009, sp, zn, l VSPII 66922009. Je tedy zeela legieké, že úpadek dlužníků je u každéhe řešen jiným způsebem. lnsnlvenění záken vztah, resp. depad eddlužení na vypeřádání SJM neřeší. Pekud však SJM. a te i zaniklé avšak desud nevypeřádanéje detěene kenkursemjednehe z bývalýeh manželů, je třeba dát přednest aplikaei ustanevením e kenkursu, nebet' jedneu z hlavníeh zásad, na kterýeh speěívá inselvenění řízení, je, že inselvenění řízení musí být vedene tak, aby žádný z ůěastníků nebyl nespravedlivě peškezen nebe nedevełeně zvýhednén a aby se desáhle ryeltléhe, hespedárnéhe a ee nejvyššíhn uspekejení věřitelů [§ 5 písm. a) lZ]. Nejvyššíhe uspekejení věřitelů dlužníků se desáhne, když majetek v SJM bude zahnut de majetkevé pedstaty v inselveněním řízení dlužníka pedle § 224 IZ, bude z jehe zpeněžení uspekejen zajištěný věřitel a případná hypereeha se peužije na uspekejení dalšíeh věřitelů dlužníka. Kdyby však byl zajištěný věřitel uspekejen ze zpeněžení předmětnýeh nemevitestí v inselveněním řízení dlužniee, která má seltválene eddlužení, tak případná hypereeha bude vydána dlužniei a další věřitelů nemeheu být uspekejení z tehete přebytku. Prete pestup žalevanéhe byl zeela pn právu a pedaná ezeindaění žalebaje zeela nedůvedná a prete ji seud zamítl. Seud závěrem dedává, že pekud by předmětné nemevitestí sepsal žalebee, tak by žalevaný musel pedat ezeindaění žalebu, jež by byla důvedná, tím by předmětné nemevitestí mehly být sepsány de majetkevé pedstaty dlužníka pedle § 224 12, nebet by pak dešle k vyššímu uspekejení věřitelů dlužníků, a byla by tím naplněna jedna ze zásad inselveněníhe rizeni.

O nákladeeh řízení byla rezhednute pedle § 163 IZ ve spejení s § 142 edst. 1 věty první e. s. ř., kdy seud rezhedl, že žádný z ůěastníků nemá práve na náhradu nákladů řízení, nebet" preeesně zeela úspěšný žalevaný se náhrady nákladů řízení vzdal.

P e u ě e n í : Preti temute rezsudku lze pedat edvelání de 15 dnů ede dne deruěení k Vrehnímu seudu v Praze prestředníetvím Krajskéhe seudu v Praze. V Praze dne 2. září 2014

J UDr. Petra Veěeřevá, v. r. Sanmseudkyně

Za správnesl vyhetnvení: Dagmar Preeházkevá