1 VSPH 992/2010-A-13
KSPL 20 INS 10297/2010 1 VSPH 992/2010-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: MAXimum REality, s.r.o., identifikační číslo 26403617, sídlem Mikulášská 296/2, 323 00 Plzeň, zast. Mgr. Martinem Vovsíkem, advokátem se sídlem Malá 6, Plzeň, zahájeném k insolvenčnímu návrhu věřitele: Ekonomicko-právní centrum, s.r.o., identifikační číslo 26920999, sídlem Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 10297/2010-A-5 ze dne 14. září 2010,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 10297/2010-A-5 ze dne 14. září 2010 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu věřitele Ekonomicko-právní centrum, s.r.o. pro nedostatek podmínek řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 9.9.2010 byl soudu doručen insolvenční návrh věřitele, ve kterém se domáhal, aby soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, společnosti MAXimum REality, s.r.o. Insolvenční soud zjistil, že k insolvenčnímu návrhu téhož věřitele z 24.8.2010 je před Krajským soudem v Plzni vedeno řízení pod sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010. Toto řízení není dosud pravomocně skončeno, neboť proti usnesení o zamítnutí návrhu podal věřitel odvolání. Insolvenční soud vysvětlil, že mezi podmínky řízení patří i tzv. negativní podmínka řízení, tj. neexistence překážky litispendence, a protože taková překážka již zahájeného řízení je dána, postupem dle § 142 písm. b) IZ ve spojení s § 104 odst. 1 o.s.ř. řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal především, že jeho úmyslem bylo již podaný insolvenční návrh doplnit o nová skutková zjištění. Domníval se, že otázku litispendence upravuje insolvenční zákon speciálně v § 107 IZ, dle kterého se další insolvenční návrh považuje za přistoupení k řízení. Z výše uvedených důvodů navrhoval napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Podle stanoviska dlužníka insolvenční soud správně posoudil podaný návrh ze dne 8.9.2010, když se jak co do obsahu, tak co do označení jednalo o nový insolvenční návrh. Navrhovatel nemůže přistoupit do řízení, jehož účastníkem již je, proto navrhoval napadené usnesení potvrdit a věřiteli uložit povinnost zaplatit dlužníku náhradu nákladů odvolacího řízení. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Dle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že řízení vedené pod sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010, jež bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele dne 24.8.2010, není dosud skončeno.

Insolvenční soud věřitelovo podání z 9.9.2010 posoudil jako samostatný insolvenční návrh, neboť takto byl označen, přičemž tomuto náhledu nasvědčuje i skutečnost, že v obsahu podání věřitel nikde výslovně neuvádí, že by se jednalo o doplnění návrhu dříve již podaného, jak sděluje věřitel v odvolání. Na druhou stranu ovšem věřitel v textu podání opakovaně odkazuje na již zahájené řízení, které správně označuje spisovou značkou. Poprvé tak činí hned v úvodu svého podání pod bodem I., kde sděluje, že konkrétně vyjmenované listiny dokládající jeho aktivní legitimaci tvoří obsah spisu sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010, proto je věřitel znovu nepředkládá a na tento spis odkazuje. V bodě II. podání polemizuje s argumentací dlužníka, jež je obsažena v jeho vyjádření ve věci sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010. V bodě III. podání v části týkající se osvědčení existence dalšího věřitele Michala Haška uvádí, že nároky tohoto jsou zřejmé z jím předložené listiny z 30.7.2010, která je rovněž součástí spisu sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010, následně pak ještě dvakrát toto řízení zmiňuje v dalších souvislostech.

Odvolací soud je ze shora uvedeného přesvědčen, že podání z 9.9.2010 bylo vnitřně rozporné, takže přicházelo v úvahu dotazem na věřitele ozřejmit, co jím vlastně sleduje. Nicméně v současné době je postaveno najisto, že věřitel se jím nedomáhal zahájení nového insolvenčního řízení vůči dlužníku, nýbrž skutečně, byť poněkud procesně neobratným způsobem, mínil argumentačně doplnit řízení již zahájené. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil, neboť vlastně vůbec nemělo být vydáno, a z tohoto důvodu nepostupoval podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a nerozhodl o vrácení věci Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení vedenému pod sp.zn. KSPL 20 INS 10297/2010. Naopak bude namístě, za situace, kdy se již vyjasnilo, co je tím sledováno, podání věřitele z 9.9.2010 zařadit do insolvenčního spisu sp.zn. KSPL 20 INS 9654/2010, kam svým smyslem i obsahem náleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2010

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová