1 VSPH 99/2013-A-11
KSCB 28 INS 27073/2012 1 VSPH 99/2013-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Stavby Bušta, s.r.o., IČO 26083761, sídlem České Budějovice, Dobrovodská 120/18, zahájené na návrh dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. ledna 2013, č.j. KSCB 28 INS 27073/2012-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. ledna 2013, č.j. KSCB 28 INS 27073/2012-A-6, se m ě n í tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.00,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích uložil Stavby Bušta, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do sedmi dnů ode dne právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména citoval § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že z insolvenčního návrhu dlužníka zjistil, že dlužník má ve svém majetku jen automobil Škoda Felicia Combi, r.v. 1999 a pohledávky ve výši 200.000,-Kč, že nelze odhadnout, jaký bude výtěžek zpeněžení tohoto majetku, a že dlužníkovy závazky činí cca 640.000,-Kč. S přihlédnutím k tomu, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, v němž minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000,-Kč, uložil soud I. stupně dlužníkovi povinnost zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, což umožní správci bezprostředně po rozhodnutí o úpadku překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků a poskytne záruku úhrady jeho nároků pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu povinnost složit zálohu neuloží nebo vyměřenou zálohu sníží na 5.000,-Kč. Argumentoval především tím, že nemá žádné prostředky stejně jako jeho jednatel, jenž je nemajetný a dlužníkovi sám dříve půjčil 150.000,-Kč, jež dosud splácí, a že zpeněžením majetkové podstaty lze získat určité prostředky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze podle § 108 odst. 1 věty in fine IZ uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném případě odvolací soud z insolvenčního návrhu a z jeho příloh (A-1, A-2) ověřil, že dlužník je obchodní společností, která nebyla zrušena rozhodnutím soudu. Dále zjistil, že dlužník od listopadu 2011 nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost, nemá žádného zaměstnance, jeho majetek sestává jen z automobilu Škoda Felicia Combi, r.v. 1999 a ze 6 pohledávek vůči 4 dlužníkům v celkové výši cca 200.000,-Kč a ve svém účetnictví eviduje závazky vůči 4 věřitelům (Česká spořitelna, a.s., Okresní správa sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Finanční úřad v Českých Budějovicích), jimž dluží celkem přes 640 tisíc Kč (do insolvenčního řízení se zatím nepřihlásil žádný z věřitelů dlužníka).

Protože prostředky nutné ke krytí počátečních nákladů insolvenčního řízení nelze v daném případě zajistit jinak a protože nejsou splněny předpoklady pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka vymezené v § 144 IZ, když dlužník není zcela nemajetný, dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně nepochybil, když po dlužníkovi jako navrhovateli zaplacení zálohy požadoval. S přihlédnutím k rozsahu majetku dlužníka a k tomu, že se do insolvenčního řízení dosud nepřihlásil žádný z jeho věřitelů a úpadek dlužníka bude zřejmě řešen jen nepatrným konkursem, je odvolací soud přesvědčen o tom, že v prvotní fázi insolvenčního řízení bude ke krytí výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce postačovat složení zálohy ve výši 25.000,-Kč. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. ledna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva