1 VSPH 987/2012-B-21
KSHK 40 INS 19535/2011 1 VSPH 987/2012-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: R o y a l s , s.r.o. v likvidaci, IČO 47454601, sídlem Havlíčkova 398, Hradec Králové, zastoupeného JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem Gočárova tř. 1013, Hradec Králové, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 19535/2011-B-9 ze dne 11. května 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 19535/2011-B-9 ze dne 11. května 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením zamítl návrh dlužníka R o y a l s , s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) na zrušení konkursu prohlášeného na jeho majetek usnesením téhož soudu ze dne 9.3.2012 (A-18).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že o úpadku dlužníka rozhodl na návrh likvidátora dlužníka Bohumila Novotného ze dne 26.10.2011 za situace, kdy dlužník tvrdil svůj úpadek, měl dva věřitele s pohledávkami splatnými déle než 30 dnů a nebyl zjištěn žádný jeho majetek. Protože v době rozhodování soudu o úpadku dlužníka byl osvědčen dlužníkův úpadek a protože se v průběhu insolvenčního řízení přihlásil věřitel dlužníka Finanční úřad v Hradci Králové s pohledávkou ve výši 909.783,-Kč, neshledal soud prvního stupně podmínky pro zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Pro pokračování konkursu shledal soud prvního stupně důvody také proto, že insolvenční správce prošetřuje možnost neúčinnosti právních úkonů dlužníka (převody bytů) provedených před podáním insolvenčního návrhu dlužníkem.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník, jenž navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a konkurs na majetek dlužníka zrušil, případně rozhodnutí zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zejména namítal, že dlužník má v současné době jen jednoho věřitele (Finanční úřad v Hradci Králové), když vůči dalšímu věřiteli, jenž svoji pohledávku nepřihlásil (Krajský soud v Hradci Králové), již dluh neexistuje. Dovozoval, že není v úpadku, nesplňuje-li zákonnou podmínku mnohosti věřitelů a je dán důvod pro zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Tuto skutečnost dokládal potvrzením Krajského soudu v Hradci Králové o tom, že pohledávka tohoto věřitele za dlužníkem ke dni 7.6.2012 neexistuje. Dále nesouhlasil s tím, aby konkurs probíhal i za situace, kdy se přihlásil pouze jeden věřitel a nedošlo ke zpeněžování majetkové podstaty dlužníka. Poukazoval na závěry soudní judikatury k ust. § 44 odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání (usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Odo 551/2006 ze dne 27.4.2006), podle které lze konkurs v případě přihlášky jediného věřitele po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou zrušit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu se podává, že o úpadku dlužníka bylo rozhodnuto usnesením ze dne 9.3.2012 (A-18), které nabylo právní moci dne 6.4.2012, do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásil jediný věřitel Finanční úřad v Hradci Králové s pohledávkou ve výši 909.783,-Kč a majetek dlužníka zatím nebyl dohledán žádný. Insolvenční správce prověřuje právní úkony učiněné dlužníkem v době před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení, neboť dlužník převedl dvě bytové jednotky za podmínek, které by mohly vést k závěru o neúčinnosti těchto úkonů vůči věřitelům. Pohledávky druhého z věřitelů označeného v insolvenčním návrhu (Krajský soud v Hradci Králové) byly uhrazeny dle zprávy tohoto věřitele ze dne 18.6.2012 ke dni 7.5.2012 a ke dni 7.6.2012.

Podle ust. § 308 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Jak uvádí správně dlužník ve svém odvolání, problematikou zrušení konkursu pro nesplnění předpokladů pro konkurs se při výkladu § 44 odst. 1 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání vyjádřil i Nejvyšší soud v usnesení sp.zn. 29 Odo 551/2006 ze dne 27.4.2006, ve kterém konstatoval, že dle tohoto ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání lze konkurs zrušit až po uspokojení pohledávek za podstatou, pokud úpadce nemá žádného konkursního věřitele nebo věřitele s pohledávkou, která by mohla být uspokojena při rozvrhu částky získané zpeněžením majetku patřícího do konkursní podstaty jako pohledávka, kterou není potřebné v konkursu přihlásit.

Právní úprava zrušení konkursu pro nesplnění jeho předpokladů byla v § 44 odst. 1 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání upravena obdobně jako ji nyní upravuje § 308 odst. 1 písm. a) IZ. Ustálený výklad podmínek pro zrušení konkursu z uvedeného důvodu lze proto aplikovat i pro poměry insolvenčního zákona.

To ovšem znamená přesný opak toho, čím ve svém odvolání argumentoval dlužník, neboť zrušení konkursu lze podle citovaného usnesení Nejvyššího soudu připustit až za situace, kdy dlužník nemá žádného věřitele a jsou uhrazeny i všechny jeho pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavených dle § 168 a 169 IZ.

V projednávaném případě však uvedené předpoklady nejsou splněny, neboť v řízení zůstává přihlášen jako věřitel Finanční úřad v Hradci Králové a dosud nejsou uspokojeny pohledávky insolvenčního správce na náhradu nákladů insolvenčního řízení a jeho odměnu (které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou dle § 168 IZ) a není zřejmé, zda se podaří jejich úhradu pokrýt ze složené zálohy.

Protože odvolací soud neshledal důvody pro zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. a) IZ a protože nejsou dány ani podmínky pro zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (do insolvenčního řízení se přihlásil alespoň jeden věřitel), lze přitakat závěru soudu I. stupně o tom, že nejsou dány podmínky pro zrušení konkursu.

Proto odvolací soud neshledal odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně dle § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 31. srpna 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová