1 VSPH 982/2015-B-61
KSPL 54 INS 18131/2014 1 VSPH 982/2015-B-61

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem ve věci dlužnice: Mgr. Evy Mazancové, bytem a místem podnikání, Lužická 1565/12, Plzeň, zast. advokátem JUDr. Václavem Hajšmanem, sídlem Perlová 69/9, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 18131/2014-B-13 ze dne 29. dubna 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 18131/2014-B-13 ze dne 29.4.2015 rozhodl, že na majetek Mgr. Evy Mazancové (dále dlužnice) se prohlašuje konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body I. a II. výroku). Určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), s tím, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 27.1.2016, doručeným odvolacímu soudu téhož dne, vzala odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková