1 VSPH 979/2015-A-22
KSPL 51 INS 6030/2015 1 VSPH 979/2015-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka ENGADA Europe, a.s., IČO: 28201914, sídlem Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň, zahájené na návrh INEL-Market, s.r.o., IČO: 25223399, sídlem Kollárova 623/42, Plzeň, o odvolání SPECTEC Group, s.r.o., IČO: 26374790, sídlem Karla Čapka 748, Habartov, zast. advokátem Mgr. Pavlem Rybářem, sídlem Slovenská 2136, Sokolov, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 6030/2015-A-7 ze dne 30. března 2015

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPL 51 INS 6030/2015-A-7 ze dne 30. března 2015 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 51 INS 6030/2015-A-7 ze dne 30.3.2015 zastavil insolvenční řízení ohledně společnosti ENGADA Europe, a.s. (dále dlužník). Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a rozhodl o povinnosti uhradit soudní poplatek (bod III. výroku).

V odůvodnění soud uvedl, že insolvenční řízení ohledně dlužníka bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu společnosti INEL-Market, s.r.o. (dále navrhovatel). Vzhledem k tomu, že navrhovatel podáním ze dne 23.3.2015, doručeným soudu prvního stupně dne 23.3.2015 vzal insolvenční návrh zpět, soud prvního stupně insolvenční řízení v souladu s ust. § 130 insolvenčního zákona zastavil, zároveň rozhodl o nákladech řízení a o povinnosti uhradit soudní poplatek.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.4.2015 včas odvolala společnost SPECTEC Group, s.r.o. (dále odvolatel) a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentoval zejména tím, že insolvenčním návrhem, který byl soudu prvního stupně doručen 31.3.2015 se domáhal zjištění úpadku dlužníka. Vzhledem k tomu, že jeho insolvenční návrh došel soudu dříve, než rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě předchozího insolvenčního návrhu, nabylo právní moci, má za to, že je oprávněn podat odvolání proti usnesení, jimž bylo insolvenční řízení ohledně dlužníka zastaveno. Protože je dlužník v úpadku je nutné napadené usnesení zrušit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud ověřil, že insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 9.3.2015 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka. Podáním doručeným soudu prvního dne 23.3.2015 vzal navrhovatel insolvenční návrh zpět dříve, než o něm soud prvního stupně rozhodl. Napadeným usnesením soud prvního stupně insolvenční řízení zahájené na návrh navrhovatele zastavil. Poté se zjištění úpadku dlužníka domáhal odvolatel insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 31.3.2015.

Podle ust. § 107 odst. 3 insolvenčního zákona byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

V odvolání odvolatel nezpochybňoval závěr soudu prvního stupně, o tom, že insolvenční řízení bylo zastaveno z důvodu, že navrhovatel vzal insolvenční návrh zpět. Namítal pouze to, že jeho insolvenční návrh došel soudu prvního stupně dříve, než rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě předchozího insolvenčního návrhu nabylo právní moci. Je proto zřejmé,

že argumentoval skutečnostmi, které již v této fázi řízení k dispozici nemá, neboť podle ust. § 146 odst. 2 insolvenčního zákona v řízení o odvolání proti rozhodnutí, jimž bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu, se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolatel může opětovně insolvenční návrh podat, poté, co napadené rozhodnutí nabude právní moci.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu, jakožto věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl dle § 142 odst. 1 a 221 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková