1 VSPH 977/2014-P14-7
KSPH 38 INS 13852/2013 1 VSPH 977/2014-P14-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Ivana Kostika, bytem Školní 145, Lány, o odvolání Bc. Pavly Chwistkové Jakoubkové, bytem Atriová 1076, Nové Strašecí, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-P14-2 ze dne 25. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-P14-2 ze dne 25. dubna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-P14-2 ze dne 25.4.2014 rozhodl, že se přihláška pohledávky Bc. Pavly Chwistkové Jakoubkové (dále jen odvolatelka) odmítá a právní mocí tohoto usnesení její účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-A-19 ze dne 17.3.2014 rozhodl o úpadku Ivana Kostika (dále jen dlužník) a současně povolil jeho oddlužení splátkovým kalendářem. Věřitele vyzval k přihlášení pohledávek ve lhůtě do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 22.4.2014 přihlásila odvolatelka do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 184.080,-Kč. Lhůta stanovená zákonem pro podávání přihlášek však uplynula dne 16.4.2014, proto soud prvního stupně dospěl k závěru, že byla doručena až po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek a v souladu s ust. 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky odmítl pro její opožděnost.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá. V odvolání popsala důvody vzniku přihlášené vykonatelné pohledávky, a doplnila, že za účelem jejího vymožení bylo exekučním příkazem č. 24 EXE 1176/2013-15 ze dne 15.3.2013 vydaným Okresním soudem v Rakovníku zahájeno exekuční řízení. Poté, co odvolatelka zjistila, že dlužníkovi bylo usnesením č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-A-19 ze dne 17.3.2014 povoleno oddlužení, neprodleně doručila soudu prvního stupně dne 22.4.2014 přihlášku pohledávky, to je dvacátý pátý den od zveřejnění usnesení o povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že je matkou na mateřské dovolené má velmi omezený přístup k internetu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku č.j. KSPH 38 INS 13852/2013-A-19 ze dne 17.3.2014, jímž zároveň povolil jeho řešení oddlužením, stanovil věřitelům lhůtu k podání přihlášek do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a to s řádným poučením o následcích zmeškání dané lhůty podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.3.2014 v 9 hod. 19 min., kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Zákonná třicetidenní lhůta k podávání přihlášek (ust.§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona) počala ve smyslu ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne v úterý 18.3.2014 a její poslední den připadl na středu 16.4.2014, proto poslední den, kdy mohla odvolatelka podat přihlášku pohledávky, byla středa 16.4.2014. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z přihlášky odvolatelky ze dne 22.4.2014 odvolací soud zjistil, že u soudu byla podána osobně dne 22.4.2014, tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Jeho závěr o opožděném podání přihlášky je proto věcně správný. Stanovená lhůta pro podání přihlášky v délce třiceti dnů se počítá podle kalendářních dnů a nikoliv podle pracovních dnů, jak se mylně odvolatelka domnívala.

Pro úplnost odvolací soud doplňuje, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty podle ust. § 83 insolvenčního zákona přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatelky podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nemůže v něm tedy být ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě těchto zjištění veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 4. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková