1 VSPH 977/2013-P433-8
MSPH 59 INS 1428/2009 1 VSPH 977/2013-P433-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužníka: AQ okna, a.s., IýO: 25055305, sídlem Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, zast. opatrovníkem Mgr. Jind ichem Vítkem, advokátem se sídlem Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2, o odvolání dlužníka a insolvenního správce Ing. Lee Loudy, sídlem Vodikova 41, Praha 1, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 23. kvČtna 2013, .j. MSPH 59 INS 1428/2009-P433-2

takto:

Odvolání se o d m í t á .

O d v o d n Č n í :

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením rozhodl tak, že se neodmítá p ihláška pohledávky . 433, vČ itele-ALUMA ýS, s.r.o., IýO 30229235, se sídlem A. Dubeka 291, 013 03 Kras any, Slovensko (dále též vČ itel), zast. JUDr. Michalem Krnáem, advokátem, se sídlem v ŽilinČ, Vojtecha Tvrdého 793/21, doruená MČstskému soudu v Praze 20. kvČtna 2013.

V od vodnČní svého rozhodnutí insolvenní soud uvedl, že usnesením ze dne 11. srpna 2009 byl zjištČn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Úinky tohoto rozhodnutí nastaly téhož dne, okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku. VČ itelé, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, byli vyzváni aby tak uinili ve lh tČ do 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku.

Dne 20. kvČtna 2013 byla insolvennímu soudu poštou doruena p ihláška pohledávek vČ itele.V dané vČci byl posledním dnem lh ty pro p ihlášení pohledávek vČ itel tvrtek 10. zá í 2009. P ihláška pohledávky tedy byla podána až po uplynutí lh ty stanovené insolvenním soudem v rozhodnutí o úpadku dlužníka. VČ itel je však vČ itelem, který má bydlištČ v lenském státČ Evropské unie. Z insolvenního spisu soud zjistil, že dlužník neposkytl údaje o všech svých vČ itelích a tomuto vČ iteli nebyla doruena vyhláška o zahájení insolvenního ízení, ani mu nebylo dorueno rozhodnutí o úpadku spolu s výzvou k p ihlášení pohledávky s pouením o závazných lh tách, jak stanoví § 430 insolvenního zákona a Na ízení Rady (ES) . 1346/2000 z 29. kvČtna 2000, o insolvenních ízeních. Vzhledem k tomu, že vČ iteli, který má sídlo na Slovensku, nebyly dorueny písemnosti uvedené v § 430 insolvenního zákona . 182/2006 Sb. (dále též IZ), nemohla mu dosud marnČ uplynout lh ta k podání p ihlášky pohledávek. Insolvenní soud proto rozhodl podle § 185 IZ a contrario, že se p ihláška vČ itele neodmítá. Zárove vyložil, že insolvenní správce p ihlášku vČ itele p ezkoumá podle § 188 IZ.

Proti tomuto rozhodnutí insolvenního soudu brojili odvoláním dlužník a insolvenní správce a namítali zejména, že vČ itel o probíhajícím insolvenním ízení vČdČl, jak je z ejmé z obsahu spisu Okresního soudu v ŽilinČ sp.zn. 11 Cb 221/2010, proto p ihlásil svou pohledávku opoždČnČ a odvolací soud by mČl napadené usnesení zmČnit a p ihlášku odmítnout.

Vrchní soud v Praze se v prvé adČ zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je p ípustné, a dospČl k závČru, že tomu tak není.

Podle § 11 IZ rozhoduje insolvenní soud p i výkonu dohlédací innosti o záležitostech, které se týkají pr bČhu insolvenního ízení, iní opat ení pot ebná k zajištČní jeho úelu a ukládá povinnosti, týkající se innosti jednotlivých subjekt ízení (odst. 1). Insolvenní soud je oprávnČn vyžadovat od insolvenního správce zprávy a vysvČtlení o jeho postupu, nahlížet do jeho út a konat pot ebná šet ení. Je oprávnČn dávat insolvennímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k uritým otázkám stanovisko vČ itelského výboru (odst. 2).

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenní soud uinil p i výkonu dohlédací innosti vetnČ p edbČžných opat ení, není odvolání p ípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Pokud jde o proces p ezkoumání p ihlášených pohledávek, je insolvenní soud povinen dohlédnout na to, aby tento p ezkum probČhl ádnČ a aby k tomu insolvenní správce zajistil pot ebný podklad, jímž je ádnČ zpracovaný seznam p ihlášených pohledávek (§ 189 a § 191 IZ). Do tohoto seznamu se za azují všechny p ihlášené pohledávky, které tomuto zp sobu uplatnČní v insolvenní ízení podléhají, ledaže jde o pohledávky, jež jsou z uspokojení v tomto ízení vyloueny dle § 170 IZ, nebo proto, že již nejsou p edmČtem insolvenního ízení v d sledku pravomocného rozhodnutí insolvenního soudu o jejich odmítnutí dle § 185 IZ nebo rozhodnutí o vzetí na vČdomí jejich zpČtvzetí dle § 184 IZ. Jestliže insolvenní soud zjistí, že na po ad p ezkumného jednání nebyla za azena p ihlášená pohledávka, a nejsou z ejmé žádné d vody, pro které by se tak stát nemČlo, je povinen v zájmu ádného pr bČhu insolvenního ízení uinit k nápravČ p imČ ené dohledové opat ení. Tím m že být i p ímý pokyn insolvennímu správci, aby opomenutou pohledávku za adil do seznamu p ihlášených pohledávek k jejímu p ezkoumání p i p ezkumném jednání.

Dle názoru odvolacího soudu napadeným usnesením ze dne 23. kvČtna 2013, jímž bylo rozhodnuto o tom, že se p ihláška vČ itele neodmítá, soud I. stupnČ fakticky -shledav to úelným-prezentoval sv j postoj k p ihlášce, když deklaroval, že ji považuje za vas podanou, a tedy hodnou toho, aby byla za azena na po ad p ezkumného jednání. Takové rozhodnutí však není rozhodnutím p edvídaným § 185 IZ a jako takové-vydané mimo rámec IZ-nem že mít do pr bČhu insolvenního ízení nebo do pomČr jeho úastník jakékoliv (nep íznivé) následky. Proto odvolací soud dospČl k závČru, že napadené usnesení je svojí povahou a s ohledem na formulaci výroku dohlédacím rozhodnutím, proti nČmuž není odvolání p ípustné (§ 11 odst. 1 , § 91 IZ). Z tČchto d vod odvolací soud odvolání podle § 218 písm. c) obanského soudního ádu odmítl.

Vzhledem k odvolací argumentaci považuje odvolací soud za vhodné dodat, že pokud insolvenním správce setrvá na svém stanovisku ohlednČ stran opoždČnosti p ihlášky a p i p ezkumném jednání na základČ této argumentace pop e pravost pohledávky, bude tato problematika (viz k tomu nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.4.2013 sp.zn. 29 NSýR 45/2010, nebo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.5.2012, sp.zn. MSPH 88 INS 15715/2010, 3 VSPH 1463/2011) s konenou platností vy ešena v p ípadném incidenním sporu. Jde svou povahou o podobnou problematiku, jako když insolvenní soud shledá p i výkonu dohlédací innosti p ihlášku pohledávky prostou vad, le v pr bČhu incidenního sporu dospČje odvolací soud k odlišnému závČru a incidenní žalobu pro p edasnost zamítne.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 4. ervence 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva