1 VSPH 976/2013-A-122
KSPL 56 INS 21934/2011 1 VSPH 976/2013-A-122

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Kamila anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 10339621, bytem a místem podnikání Cheb, Cechovní 4, zahájeném k návrhu navrhovatele: FINCOM TRADE LTD., sídlem De Castro Street 24, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zast. Mgr. Petrem Schopfem, advokátem, sídlem Praha 1, Václavské nám. 777/12, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání věřitele č. 10 Ferona, a.s., identifikační číslo osoby 26440181, sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, zast. JUDr. Alenou Jarešovou, advokátkou, sídlem Praha 10-Malešice, Polygrafická 262/3, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21934/2011-A-105 ze dne 3. června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21934/2011-A-105 ze dne 3. června 2013 se v bodě I. výroku mění tak, že se neodmítají popěrné úkony, jimiž věřitel č. 10 Ferona, a.s. popřel pohledávky věřitele č. 17 Finančního úřadu pro Karlovarský kraj-územní pracoviště v Aši, IČO: 72080043, co do jejich pořadí u pohledávek s pořadovými čísly 23, 24, 25, 28, 31 až 71, b) pohledávky věřitele č. 11 Finančního úřadu pro Karlovarský kraj-územní pracoviště v Chebu co do jejich pořadí u pohledávek s pořadovými čísly 134 až 143, 145, s pořadovými čísly 123 až 131, 133, 144 a 150, s pořadovými čísly 146, 147, 151, 152, 153, c) pohledávku věřitele č. 18 Miroslava Hantáka co do její výše a pořadí, d) pohledávku věřitele č. 20 Dušana Kováříka co do její pravosti, výše a pořadí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl popěrné úkony věřitele č. 10 Ferona, a.s. (dále jen odvolatel ), doručené soudu dne 29.5.2013, kterými popíral a) pohledávku věřitele č. 17, P-18: Finanční úřad pro Karlovarský kraj-územní pracoviště v Aši, IČO: 72080043, co do jejího pořadí u pohledávek s poř. č. 23-25, 28, 31-71, b) pohledávku věřitele č. 11, P-11: Finanční úřad pro Karlovarský kraj-územní pracoviště v Chebu, IČO: 72080043, co do jejího pořadí u pohledávek s poř. č. 134-143 a 145, s poř. č. 123-131, 133, 144 a 150, poř. č. 146, 147, 151-153, c) pohledávku věřitele č. 18, P-20: Hanták Miroslav, bytem Kvapilova 2574/5, 352 01 Aš, co do její výše a pořadí, d) pohledávku věřitele č. 20, P-22: Kovářík Dušan, bytem Vlachovice 28, 763 24 Vlachovice, co do její pravosti, výše a pořadí (dále jen věřitelé ), a v bodě II. výroku odmítl popěrný úkon přihlášeného věřitele Miroslava Hantáka, bytem Kvapilova 2574/5, 352 01 Aš, doručený soudu dne 3.6.2013, kterým popíral pohledávku odvolatele.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 25.1.2013 (A-58) byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Odvolatel svým podáním doručeným do datové schránky insolvenčního soudu dne 29.5.2013 popřel přihlášené pohledávky věřitelů č. 17, 11, 18 a 20 a věřitel č. 18 Miroslav Hanták popřel svým podáním, doručeným osobně insolvenčnímu soudu dne 3.6.2013, pohledávky věřitele č. 10, bez uvedení důvodu a ne na předepsaném formuláři.

Soud měl za to, že popěrné úkony odvolatele byly opožděné, stejně jako popěrné úkony věřitele č. 18 (mající další vady), kdy insolvenční zákon stanoví lhůtu k doručení popěrného úkonu insolvenčnímu soudu tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. V posuzovaném případě všechna popěrná podání popírající odvolatel doručil soudu dne 29.5.2013 (středa) v 16,51 h, v 16,56 h, v 17,05 a ve 23,23 hodin do datové schránky insolvenčního soudu. Přezkumné jednání se konalo dne 3.6.2013 (pondělí), tedy všechna 4 popěrná podání byla doručena soudu pozdě, pouze dva, nikoli tři pracovní dny před konáním přezkumného jednání. Včasně podaný popěrný úkon by byl, pokud by byl soudu doručen do datové schránky nejpozději do 24,00 h v úterý 28.5.2013. Pokud by mělo platit, že dne 29.5.2013 (středa) by byla lhůta zachována, pak by zákonodárce uvedl, že je takové podání včasné, bylo-li soudu doručeno do 3 dnů (tzn. včetně 29.5.2013) přede dnem konání přezkumného jednání (insolvenční soud sice v odůvodnění rozhodnutí opakovaně uvádí datum 29.3.2013, je však zjevné, že měl na mysli datum 29.5.2013 a že se jedná pouze o drobnou chybu v psaní, která nečiní výkladové potíže).

Soud měl za to, že popření ze strany odvolatele by bylo včasné, pokud by insolvenčnímu soudu došlo nejpozději v úterý 28.5.2013, a že popěrné úkony nebyly učiněny celé tři pracovní dny před konáním přezkumného jednání. Proto soud popěrné úkony podle § 200 odst. 3 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že podle usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo 17/2012-66 ze dne 29.11.2012 podání obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele je doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce v případě, že jde o podání doručené insolvenčnímu soudu nejpozději v průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. Protože popěrné úkony byly doručeny soudu ve středu 29.5.2013, což bylo v průběhu třetího dne před konáním přezkumného jednání, žádal, aby bylo napadené usnesení změněno tak, že se popěrné úkony zveřejněné v ISIRu pod B-98-101 neodmítají.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel podáními došlými soudu dne 29.5.2013 popřel pohledávky věřitelů, jak popsáno shora.

Popěrný úkon věřitele upravuje po novele insolvenčního zákona provedené zákonem č. 69/2011 Sb. s účinností od 31.3.2011 § 200 insolvenčního zákona. Podle § 200 odst. 1 insolvenčního zákona je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podaná podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle odst. 5 tohoto ustanovení se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku za splnění dalších zákonných podmínek, považuje za žalobu, kterou uplatnil tento věřitel u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

I v případě podání popěrného úkonu platí zásada, že soudu musí být z podání zřejmé, o čem a na jakém podkladě má ve věci rozhodnout. Proto má popírající věřitel povinnost vylíčit skutkovou stránku předmětu řízení, která je předepsaným formulářem naznačena jako úkon popření označené a specifikované pohledávky jiného věřitele, který je vymezen co do rozsahu popření a důvodů, jež k popření pohledávky vedly.

Při hodnocení úkonu popření přihlášky věřitelem je totiž třeba přihlížet ke specifické formě tohoto úkonu, který je činěn na předepsaném formuláři a z něhož petit podané žaloby vyplývá z obsahu interaktivního formuláře pouze nepřímo. Formulář primárně směřuje věřitele ke specifikaci popřené pohledávky a důvodů jejího popření, které se v případě splnění zákonných podmínek stávají současně věřitelovými žalobními tvrzeními. Vyplývá z něj, čeho se věřitel domáhá a z jakých důvodů, a ze zákona je zřejmé, k jakému typu žaloby se vztahuje. S ohledem na popsanou konstrukci § 200 odst. 1 a 5 insolvenčního zákona proto není nutné trvat na požadavku doslovného uvedení závěrečného návrhu (případné) žaloby na popření pohledávky, od něhož ustoupila i obecná soudní praxe ve sporném civilním řízení (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 112/2007 ze dne 17.3.2008).

Přezkumné jednání bylo nařízeno na 3.6.2013. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 29 ICdo 17/2012-66, MSPH 60 INS 6477/2011, 60 ICm 2734/2011 ze dne 29.11.2012 podání obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele je doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce (§ 200 odst. 2 insolvenčního zákona) v případě, že jde o podání doručené insolvenčnímu soudu nejpozději v průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. Skutečnost, že popěrný úkon začal být považován za incidenční žalobu ve smyslu § 200 odst. 5 insolvenčního zákona, nevylučuje možnost insolvenčního soudu takovou žalobu odmítnout podle § 160 odst. 4 insolvenčního zákona pro opožděnost popření, z nějž žaloba vzešla (takovému postupu by bránil jen závazný právní názor o včasnosti popření zformulovaný v řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí popření /§ 200 odst. 3 insolvenčního zákona/).

Obecným pravidlem počítání času v této souvislosti je pravidlo, podle kterého vzniká-li v určitý den právo nebo povinnost, vzniká zpravidla počátkem tohoto dne a zaniká-li, pak zpravidla zaniká koncem dne (srov. v literatuře Eliáš, K. a kolektiv: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. 1. vydání. Linde Praha, a. s., Praha 2008, str. 505). V duchu tohoto pravidla a ve shodě s tím, že insolvenční zákon nemá zvláštní úpravu počítání času, je nutné vyjít z obecného pravidla počítání času, které platí pro hmotně právní lhůty i pro procesně právní lhůty, v tomto případě zpravidla obsaženého v ustanovení § 57 o.s.ř., přiměřeně aplikovatelného dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona. Přitom je ovšem nutno přihlédnout i k tomu, že úprava obsažená v § 200 odst. 2 insolvenčního zákona je co do požadavku, aby podání obsahující popěrný úkon bylo v určené lhůtě insolvenčnímu soudu "doručeno", odchylkou od obecného pravidla zformulovaného v § 57 odst. 3 o.s.ř., které má procesní lhůtu za zachovanou i tehdy, bylo-li podání posledního dne lhůty odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit; s přihlédnutím k ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona jde o odchylku, která má v insolvenčních poměrech přednost.

Slovy "nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce" pak ustanovení § 200 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje konec lhůty stanovené přihlášenému věřiteli k popření přihlášené pohledávky jiného věřitele; jinak řečeno, takto se vymezuje den (čas), kterým nejpozději končí možnost uplatnit popěrný úkon tak, aby se k němu přihlíželo.

Jde o lhůtu počítanou "zpětně" ode dne konání přezkumného jednání, přičemž platí, že den konání přezkumného jednání je dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a jako takový se do běhu lhůty nezapočítává (srov. § 57 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.). Prvním pracovním dnem přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce je tudíž pracovní den nejblíže předcházející dni konání přezkumného jednání o popřené pohledávce.

V intencích řečeného pak platí, že konalo-li se přezkumné jednání o pohledávkách v pondělí 3.6.2013, pak prvním dnem přede dnem konání přezkumného jednání byl pátek 31.5.2013, druhým dnem byl čtvrtek 30.5.2013 a popěrné úkony byly učiněny během třetího dne, tj. ve středu 29.5.2013. Ze shora uvedeného plyne, že odvolatel učinil popěrné úkony včas.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 téhož zákona změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 31. července 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová