1 VSPH 972/2016-B-61
KSPH 35 INS 10792/2012 1 VSPH 972/2016-B-61

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Tomáše Dobrovolného, bytem Kounice 91, doručovací adresa Masarykova 365, 282 01 Český Brod, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-50 ze dne 16. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 10792/2012- B-50 ze dne 16. února 2016 se v bodech I. a II. výroku m ě n í tak, že se schválené oddlužení n e zr u š u j e a na majetek dlužníka se konkurs n e p r o h l a š u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud Praze usnesením č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-50 ze dne 16.2.2016 zrušil oddlužení Tomáše Dobrovolného (dále jen dlužník; bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (bod II. a III. výroku), určil, že účinky rozhodnutí prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-S-13 ze dne 29.8.2012 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-13 ze dne 27.2.2013 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Ze zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 20.7.2014 a 10.8.2014 soud zjistil, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, jelikož mu byl snížen vyplácený invalidní důchod na částku, z níž již nelze provádět žádné srážky. Z tohoto důvodu soud prvního stupně nařídil jednání za účelem zrušení oddlužení dlužníka na den 19.1.2015, kdy dlužníka poučil o tom, že již od dubna 2013, kdy měl plnit splátkový kalendář, tento splátkový kalendář neplní, čímž porušuje podmínky oddlužení podle ust. § 418 insolvenčního zákona. Poté dlužník dne 27.2.2015 předložil soudu darovací smlouvu ze dne 23.2.2015 uzavřenou s dárkyní Alenou Dobrovolnou. Usnesením č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-39 ze dne 5.3.2015 soud změnil splátkový kalendář tak, že uložil dárkyni dlužníka Aleně Dobrovolné, aby na základě doložené darovací smlouvy zasílala insolvenčnímu správci 3.000,-Kč isir.justi ce.cz 6 měsíčně. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 18.9.2015 a 12.1.2016 soud zjistil, že dlužník stále dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Na pohledávky přihlášených nezajištěných věřitelů bylo v průběhu trvání oddlužení, tedy za 29 měsíců, uhrazeno pouze 13.500,-Kč. Z darovací smlouvy pak bylo řádně plněno pouze třikrát do měsíce května 2016, v měsíci červnu zaslala dárkyně dlužníka pouze částku 1.000,-Kč, zabavitelná částka z důchodu dlužníka pak činí pouze 50,-Kč měsíčně. Insolvenční správce na jednání konaném dne 16.2.2016 uvedl, že za dlužníkem eviduje dluh na odměně insolvenčního správce ve výši již 22.700,-Kč, z příjmu dlužníka od počátku řízení správce obdržel částku 19.200,-Kč, z toho věřitelé obdrželi pouze 6.800,-Kč, tedy asi 2,57 % jejich přihlášených nezajištěných pohledávek.

Insolvenční soud na základě uvedených zjištění shledal, že dlužník není schopen dostát svému závazku splatit za dobu trvání splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Uvedené zjištění jsou proto důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, neboť se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužník schopen splnit. Proto soud oddlužení dlužníka zrušil a na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že soud upozornil na to, že očekává zlepšení své ekonomické situace, poté co mu bude doručeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Poté bude možné provádět srážky ve výši 5.094,-Kč, tedy ve vyšší výši než předpokládané správcem. V únoru byla na účet správce poukázána částka ve výši 15.160,-Kč. Proto celková částka za dobu trvání oddlužení to je 27 měsíců bude činit celkem 152.698,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a/), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b/), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c/), anebo to navrhne dlužník (písm. d/). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 6

řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-13 ze dne 27.2.2013 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Uvedené usnesení bylo soudem prvního stupně změněno usneseními č.j. KSPH 35 INS 10792/2012-B-17 ze dne 10.9.2013 a č.d. B-39 ze dne 5.3.2015 ohledně výše závazků dlužníka, s tím, že na plnění splátkového kalendáře bude poskytovat dar ve výši 3.000,-Kč matka dlužníka Alena Dobrovolná. Závazky dlužníka vůči deseti věřitelům s nezajištěnými závazky činily celkem 264.854,00 Kč. Příjem dlužníka umožňoval, aby během pěti let uhradil na uspokojení pohledávek věřitelů minimálně ve výši 34,47 % jejich výše. V průběhu trvání oddlužení insolvenční správce obdržel celkem 75.066,-Kč. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 18.9.2015 a 12.1.2016 vyplynulo, že dlužník za dvacet devět měsíců trvání oddlužení uhradil pouze 13.500,-Kč, dárkyně uhradial v rozporu s darovací smlouvou pouze 3.000,-Kč, zabavitelná částka z důchodu dlužníka činila 50,-Kč. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 5.9.2016 vyplynulo, že dlužník za dobu trvání oddlužení uhradil celkem 75.066,-Kč.

Na jednání před odvolacím soudem nařízeném za účelem projednání odvolání dlužníka insolvenční správce sdělil, že nyní jsou z invalidního důchodu dlužníka prováděny srážky ve výši 5.094,-Kč a existuje tak předpoklad, že by nezajištěné pohledávky mohly být uspokojeny v rozsahu 39 % jejich výše. Dlužník uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení mu byl nedůvodně snížen jeho invalidní důchod, což mělo za následek neplnění schváleného splátkového kalendáře. Nyní došlo ke změně výše jeho invalidního důchodu a je tak schopen splátkový kalendář řádně plnit.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že soud prvního stupně na základě zjištěných skutečností správně dovodil, že dlužník neplnil splátkový kalendář a neplatil zálohy na odměnu a na hotové výdaje správce od června 2015 a proto z těchto důvodů soud prvního stupně v souladu s ust. § 418 insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. Těmto závěrům soudu prvního stupně nelze vytknout žádné pochybení. V odvolacím řízení však došlo ke změně v poměrech dlužníka, kterému byl přiznán invalidní důchod ve vyšší míře a od září 2016 je schopen splácet měsíčně 5.094,-Kč. Za této změněné situace bude dlužník schopen uhradit dluh na odměně insolvenčního správce a splnit oddlužení minimálně v rozsahu 39 % zjištěných pohledávek. Proto lze důvodně předpokládat se zřetelem ke všem okolnostem, že dlužník splní předpoklady oddlužení a bude schopen řádně plnit podmínky splátkového kalendáře. 6

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud shledal, že za daného stavu věci nejsou dány podmínky ust. § 418 insolvenčního zákona pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka. Postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v odvoláním dotčeném rozsahu změnil tak, že se oddlužení dlužníka protentokrát ještě nezrušuje a konkurs na jeho majetek se neprohlašuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková