1 VSPH 963/2010-A-12
KSPL 54 INS 6211/2010 1 VSPH 963/2010-A-12 1 VSPH 972/2010-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka LENCO, s.r.o. v likvidaci, sídlem Plzeň, Alej Svobody 80, zastoupeného Mgr. Marianem Francem, advokátem, sídlem Plzeň, Solní 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 20. července 2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-5 a ze dne 2. září 2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-7,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. července 2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-5, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. září 2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-7, se mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 20.7.2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-5, vyzval dlužníka, aby zaplatil ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho právní moci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko citoval § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl některé závěry vyjádřené v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 9.3.2010, č.j. KSPL 54 INS 49/2009, 1 VSPH 630/2009-A-34.

Usnesením ze dne 2.9.2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-7, soud I. stupně podle § 108 odst. 3 IZ zastavil insolvenční řízení, neboť dlužník vyměřenou zálohu nezaplatil.

Proti usnesení ze dne 2.9.2010 se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že zjistí jeho úpadek a prohlásí konkurs na jeho majetek. Dlužník namítal, že již dříve soud I. stupně upozorňoval na to, že nemá žádný majetek, že dříve zahájené konkursní řízení bylo rovněž zastaveno pro nezaplacení zálohy a že v insolvenčním řízení ohledně jiného dlužníka byl-na základě shodných skutečností-zjištěn úpadek dlužníka a byl prohlášen konkurs.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: 1 VSPH 972/2010

Podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Dlužník reagoval na rozhodnutí ze dne 20.7.2010 podáním ze dne 28.7.2010 (A-6), jenž sice neoznačil jako odvolání proti usnesení o uložení zálohy, nicméně opakovaně v něm sdělil, že nemá žádný majetek, což bylo patrné i z insolvenčního návrhu. Proto nemůže zálohu zaplatit. Podání tak bylo dostatečně určité ve smyslu § 42 odst. 4 o.s.ř., bylo z něj patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, bylo podepsáno a datováno. Odvolací soud proto z jeho podnětu přezkoumal nejprve usnesení ze dne 20.7.2010, č.j. KSPL 54 INS 6211/2010-A-5.

Pro hladký průběh insolvenčního řízení je třeba zajistit materiální předpoklady; v opačném případě, kdy dlužník není schopen uhradit ani požadovanou zálohu, postrádá insolvenční řízení smysl, protože při absenci finančních prostředků či zpeněžitelného majetku nelze předpokládat, že by mohlo dojít alespoň k částečnému uspokojení věřitelů dlužníka, přičemž pokračování insolvenčního řízení by vedlo jen ke vzniku nákladů řízení.

Podle § 7 IZ, § 157 odst. 2 a § 167 odst. 2 o.s.ř. soud v odůvodnění svého rozhodnutí je povinen mimo jiné své skutkové závěry posoudit po právní stránce tak, aby byly vysvětleny jeho závěry; odůvodnění rozhodnutí soudu musí být přesvědčivé.

Jinými slovy řečeno, rozhodnutí o povinnosti insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle § 108 IZ musí být odůvodněno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při svém závěru o důvodech k zaplacení zálohy a o její potřebné výši vycházel, a na jakém podkladě tyto závěry učinil. Výrok tohoto usnesení je nutno formulovat jako uložení povinnosti k zaplacení zálohy a lhůtu ke splnění této povinnosti je třeba vázat až na okamžik, kdy usnesení nabude právní moci (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.9.2010, sp. zn. KSPH 38 INS 2035/2010, 3 VSPH 286/2010-A).

V projednávané věci insolvenční soud usnesením ze dne 20.7.2010 toliko vyzval dlužníka, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení s odkazem na § 108 IZ a na dřívější rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 9.3.2010, č.j. KSPL 54 INS 49/2009, 1 VSPH 630/2009-A-34, aniž však vysvětlil, proč-s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem věci-požadoval složení zálohy právě ve výši 30.000,-Kč. 1 VSPH 972/2010

Odvolací soud dospěl k závěru, že usnesení ze dne 20.7.2010 je nepřezkoumatelné, a proto je podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) vrátil věc k dalšímu řízení insolvenčnímu soudu, který v novém rozhodnutí řádně odůvodní svoje právní závěry. Protože usnesení ze dne 2.9.2010 přichází v úvahu jen na základě neplnění povinnosti uložené pravomocným usnesením soudu (usnesení ze dne 20.7.2010), jež dosud vydáno nebylo, odvolací soud zároveň podle § 220 odst. 3 o.s.ř. usnesení ze dne 2.9.2010 změnil tak, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25. října 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová