1 VSPH 960/2016-B-18
KSPH 61 INS 24485/2015 1 VSPH 960/2016-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců a JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka: Karel Říha, nar. 11. prosince 1957, IČO 43129234, bytem Štětkovice 70, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 24485/2015-B-11 ze dne 11. února 2016,

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku neschválil oddlužení dlužníka Karla Říhy (dále jen dlužník ), na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k návrhu dlužníka byl usnesením ze dne 26. 10. 2015 (A-8) zjištěn jeho úpadek a bylo povoleno jeho řešení oddlužením.

Po zjištění úpadku dlužník neplatil zálohy na náklady insolvenčního řízení, měl přerušeno provozování živnosti, předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře činil 30,5 %, v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 100 %.

Ze zpráv insolvenčního správce plyne, že dlužník byl nekontaktní, nespolupracoval s insolvenčním správcem, správce nemohl ověřit aktuální poměry dlužníka, dlužník se nedostavil na přezkumné jednání a první schůzi věřitelů ani ke zvláštnímu přezkumnému jednání, omluvu nezaslal. isir.justi ce.cz

Soud dospěl k závěru, že jedinou aktivitou dlužníka bylo podání insolvenčního návrhu. Soud ze shora uvedených skutečností dovodil lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení podle § 395 odst. 2 IZ, když vzhledem k nespolupráci dlužníka nebylo možno ověřit ani jeho aktuální příjmy, tedy ani předpoklad, zda by byl dlužník schopen zaplatit nezajištěným věřitelům za pět let trvání oddlužení alespoň 30 % jejich zjištěných pohledávek.

Dlužník byl usnesením ze dne 26. 10. 2015 (A-8) v bodě VIII. výroku poučen o nutnosti spolupracovat s insolvenčním správcem a o nutnosti poskytnout mu součinnost, na schůzi věřitelů doložit, že trval jeho pracovní poměr a příjmy od podání insolvenčního návrhu. Soud dospěl k závěru, že pokud dlužník již od počátku insolvenčního řízení neplnil opakovaně své základní povinnosti, pak byl jeho přístup k insolvenčnímu řízení nedbalý a lehkomyslný a podmínky pro schválení oddlužení nebyly splněny.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, avšak v odvolání toliko uvedl, že je odůvodní ve lhůtě 15 dnů a že nebyl schopen odvolání řádně a včas odůvodnit ze zdravotních důvodů.

Podle § 205 odst. 1 o. s. ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 42 odst. 4 první věty o. s. ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odst. 2 není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Z obsahu spisu plyne, že soud I. stupně dlužníka usnesením ze dne 5. 4. 2016 (B-13) vyzval k doplnění odvolání ohledně toho, v čem spatřoval nesprávnost napadeného usnesení či postupu soudu, aby doplnil odvolací návrhu a označil důkazy a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Současně jej poučil, že pokud nebude podání řádně doplněno ve lhůtě, odvolací soud je odmítne a odmítnutím je odvolací řízení skončeno.

Usnesení (výzva) k doplnění odvolání bylo dlužníku doručeno dne 14. 4. 2016 vložením do domovní schránky, odvolání však doplněno nebylo. Dlužník byl poučen v souladu s § 43 odst. 2 o. s. ř. o následcích nesplnění výzvy, ale k výzvě soudu vadu odvolání neodstranil a pro tento nedostatek nelze v řízení dále pokračovat.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

V Praze dne 12. května 2016

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík