1 VSPH 96/2011-B-37
KSPL 29 INS 8068/2010 1 VSPH 96/2011-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Bukovany 124, 357 55 Bukovany u Sokolova, o odvolání věřitele VITACREDIT, s.r.o., sídlem Přerov I-Město, Čechova 656/24, identifikační číslo 28614488, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 8068/2010-B-8 ze dne 15. října 2010

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku uložil dlužníku po dobu následujících 5 let platit prostřednictvím insolvenčního správce věřitelům procentní částky jejich pohledávek v usnesení uvedené, v bodě III. výroku přiznal správci pravidelnou měsíční odměnu a náhradu hotových výdajů, v bodě IV. výroku plátcům příjmů dlužníka přikázal ode dne doručení usnesení provádět stanovené měsíční srážky a vyplácet je insolvenčnímu správci, v bodě V. výroku uložil insolvenčnímu správci provádět pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení a v bodě VI. výroku uložil věřitelům dlužníka sdělit insolvenčnímu správci bankovní spojení pro zasílání plateb ve lhůtě 10 dnů ode dne zveřejnění usnesení. V odůvodnění usnesení soud zejména konstatoval, že podmínky pro povolení oddlužení byly splněny, dále přiznal dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů za výkon funkce a uložil mu vykonávat nad činností dlužníka dohled.

Podáním ze dne 2.11.2010 se odvolal věřitel VITACREDIT, s.r.o. do bodu II. výroku usnesení a namítal, že ačkoli řádně a včas podal jako nezajištěný věřitel přihlášku pohledávky a jeho pohledávka byla řádně zjištěna, nebyl zahrnut do splátkového kalendáře spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli. Proto se domáhal zrušení bodu II. výroku a dalšího řízení před soudem I. stupně. Na základě tohoto odvolání vydal soud I. stupně opravné usnesení ze dne 9.11.2010 (B-20), kterým opravil bod II. výroku a věřitele do splátkového kalendáře zahrnul s odůvodněním, že jeho pohledávka byla mylně zařazena mezi zajištěné pohledávky. Na základě této skutečnosti vzal věřitel podané odvolání dne 17.1.2011 zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1. února 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová