1 VSPH 959/2016-P29-7
KSPL 53 INS 1186/2016 1 VSPH 959/2016-P29-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Kateřina Bajcurová, nar. 22. ledna 1960, bytem Aš, Hlavní 2835/28, o odvolání věřitelky Aleny Klincové, nar. 28. října 1949, bytem Cheb, 26. dubna 1305/27, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 1186/2016-P29-2 ze dne 5. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 1186/2016-P29-2 ze dne 5. dubna 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky ve výši 26.480,-Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.2.2016 (A-10) zjistil úpadek dlužnice, povolil oddlužení a mimo jiné vyzval věřitele k přihlašování pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku.

Lhůta k přihlašování pohledávek marně uplynula dnem 24.3.2016. přihláška pohledávky věřitelky byla podána k poštovní přepravě dne 4.4.2016, stalo se tak po uplynutí přihlašovací lhůty, a proto soud opožděnou přihlášku pohledávky podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala a namítala, že nemá internet, je starší osoba, vymáháním pohledávky pověřila JUDr. Jana Adámka, advokáta v Chebu, exekučně byla pohledávka vymáhána Exekutorským úřadem v Chebu. O insolvenčním řízení nevěděla, nebyla vyrozuměna ani exekučním úřadem, JUDr. Adámek zemřel.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle § 136 odst. 3 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odst. 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odst. 3). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odst. 4).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp.zn. I. ÚS 2536/08.

Podle § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (odst. 1). Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy (odst. 2). Tento informační systém (jeden z informačních systémů veřejné správy podle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) je veřejně přístupný na internetu a všem osobám poskytuje klíčové informace o rozhodnutích soudu a průběhu řízení. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním doručeným soudu I. stupně dne 5.4.2016, podaným k poštovní přepravě dne 4.4.2016, věřitelka přihlásila do řízení pohledávku za dlužnicí ve výši 26.480,-Kč. Stalo se tak však zjevně po uplynutí 30denní přihlašovací lhůty stanovené usnesením ze dne 23.2.2016 (A-10), které bylo dne 23.2.2016 zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Protože insolvenční řízení je vedeno zásadou rychlosti a efektivnosti a transparentnosti prostřednictvím insolvenčního rejstříku dostupného široké veřejnosti prostřednictvím internetu, nemůže soud přihlédnout ani k tomu, že věřitelka neměla podle svých tvrzení k dispozici internet pro zjištění úpadku dlužnice ani k dalším okolnostem, které zapříčinily opožděné podání pohledávky k poštovní přepravě. Ani exekutorský úřad nebyl povinen věřitelku o zahájení insolvenčního řízení a o nutnosti podání přihlášky pohledávky v uvedené lhůtě informovat.

Za situace, kdy ani prominutí zmeškané lhůty není dle § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné, postupoval ze shora uvedených důvodů odvolací soud dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík