1 VSPH 955/2012-P35-7
KSPA 56 INS 12902/2011 1 VSPH 955/2012-P35-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , Újezdská 1467, Choceň, IČO 68472048, o odvolání věřitele č. 35: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, zastoupena JUDr. Milošem Novákem, advokátem se sídlem Komenského 19, Jablonec nad Nisou, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 24. května 2012, č.j. KSPA 56 INS 12902/2011-P35-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 24. května 2012, č.j. KSPA 56 INS 12902/2011-P35-2, se z r u š u j e a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužníka Jana Pechance (dále jen dlužník) rozhodl, že se k přihlášce věřitele č. 35, ČEZ Distribuce, a.s., (dále jen odvolatel) ve výši 5.641 Kč nepřihlíží (bod I. výroku), přihláška se odmítá (bod II. výroku) a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.11.2011 (A-31) byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek a věřitelé byli vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno dne 23.11.2011. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 23.12.2011, přičemž odvolatel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 24.4.2012, tedy opožděně. Proto soud I. stupně postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se jeho přihláška neodmítá a jeho účast v řízení se nekončí. Měl za to, že svoji přihlášku podal dne 25.4.2012 včas, neboť jeho pohledávka je pohledávkou z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny dlužníkem, jemuž insolvenční správce nezabránil, a o němž se dozvěděl až dne 12.3.2012. Jeho pohledávka vznikla a je splatná až ke dni 12.3.2012, tedy po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek. Podle odvolatele proto lhůta pro podání přihlášky v jeho případě dosud neskončila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: -2-KSPA 56 INS 12902/2011

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu posuzuje soud každý úkon podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. Toto ustanovení ukládá soudům povinnost posuzovat každý procesní úkon podle obsahu (smyslu) projevu vůle účastníka; pro posouzení procesních úkonů proto není významné, jak je účastník označil, ani to, jaký obsah jim účastník přisuzuje (jak je on sám hodnotí).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 23.11.2011 (A-31) rozhodl insolvenční soud o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Podle tvrzení odvolatele vznikla jeho pohledávka až po vydání tohoto rozhodnutí o úpadku soudem prvního stupně.

Odvolací soud je přesvědčen o tom, že podání ze dne 24.4.2012 je podle svého obsahu podáním, jímž odvolatel uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou podle ust. § 168 odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona, byť si zjevně nebyl vědom toho, že se o pohledávku za majetkovou podstatou jedná. Jedná se přitom o pohledávku vzniklou dle tvrzení odvolatele po rozhodnutí soudu o zjištění úpadku na základě protiprávní činnosti dlužníka (kterou měl svou nečinností umožnit insolvenční správce). Protože je pojmově vyloučeno, aby taková pohledávka byla uplatňována přihláškou, nebyl důvod postupovat podle ust. § 185 insolvenčního zákona a spojovat s takovým uplatněním důsledky plynoucí z toho, že přihláška byla podána po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Za této situaci měl však soud prvního stupně posoudit podání odvolatele podle jeho obsahu jako uplatnění pohledávky za podstatou a postoupit je (předat je) insolvenčnímu správci. Ten posoudí, zda nárok uspokojí jako nárok za majetkovou podstatou nebo odkáže odvolatele na možnost uplatnit tento nárok občanskoprávní žalobou proti insolvenčnímu správci.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné připomenout, že považuje za žádoucí, aby insolvenční soud vyrozuměl věřitele vhodným způsobem, například usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, o tom, jak naložil s přihláškou pohledávky. Proti nesprávnému úsudku soudu, že podle obsahu nejde o přihlášku pohledávky, se věřitel ostatně může bránit obdobně jako v případě, kdy insolvenční správce postupem podle ust. § 189 odst. 1 insolvenčního zákona nezařadí do seznamu pohledávky, k nimž se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení či další pohledávky, u nichž to stanoví zákon, návrhem, aby jeho pohledávka byla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek. O tomto návrhu je insolvenční soud povinen rozhodnout usnesením, proti němuž je odvolání přípustné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. srpna 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová