1 VSPH 954/2012-P19-10
KSPA 59 INS 18227/2011 1 VSPH 954/2012-P19-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193, IČO 74453386, b) Pavlína anonymizovano , nar. 10.7.1981, bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193, oba právně zastoupeni Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o odvolání věřitele Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČO 28370210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 59 INS 18227/2011-P19-2 ze dne 29. března 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 59 INS 18227/2011-P19-2, ze dne 29. března 2012, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele Agentura Česká inkasní, s.r.o. neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 59 INS 18227/2011-P19-2, ze dne 29. března 2012, odmítl přihlášku pohledávky věřitele Agentura Česká inkasní, s.r.o. (dále jen věřitel) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27.4.2011, č.j. KSPA 59 INS 13215/2010-A-31 (správně mělo být uvedeno usnesení ze dne 22.11.2011, č.j. KSPA 59 INS 18227/2011-A-9), zjistil soud úpadek dlužníka a současně rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkurzem. Zároveň tímto usnesením vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta třiceti dnů uplynula dne 22.12.2011, věřitel však přihlášku podal až dne 1.3.2012, tedy opožděně. Proto soud postupem podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) přihlášku odmítl, když na pohledávku věřitele nelze hledět jako na přihlášenou ani dle ust. § 24 odst. 4 věty druhé zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboť pohledávka byla postoupena Českou kanceláří pojistitelů na věřitele, na něhož se toto zákonné ustanovení již nevztahuje.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že soud prvního stupně věc nesprávně posoudil, protože pohledávka se podle § 24 odst. 4 z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve spojení s ust. § 165 odst. 2 IZ, považuje za přihlášenou. Důvodem vzniku regresní pohledávky je plnění původního věřitele České kanceláře pojistitelů za škodu způsobenou provozem vozidla, jehož vlastníkem a provozovatelem je dlužník, který k datu vzniku škody neměl uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a který škodnou událost zavinil. Taková pohledávka má postavení pohledávky přihlášené ex lege, a věřitel proto nebyl povinen uplatnit pohledávku přihláškou, a nelze tedy zkoumat ani včasnost přihlášení pohledávky. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška věřitele se neodmítá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v podání ze dne 28.2.2012 označeném jako Oznámení existence pohledávky dle ust. § 165 odst. 2 IZ věřitel uplatnil v insolvenčním řízení pohledávku celkem ve výši 42.583,20 Kč, jež mu byla postoupena smlouvou ze dne 7.2.2011 původním věřitelem Českou kanceláří pojistitelů. Ke vzniku pohledávky věřitel uvedl, že dne 4.5.2010 způsobil dlužník vozidlem PEUGEOT BOXER, SPZ 3E6 2111, jehož je vlastníkem a provozovatelem, škodu na vozidle FORD GALAXY, SPZ 3E2 9899, přičemž dlužník k datu vzniku škody neměl uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Za plnění vyplacené poškozenému podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb. dlužník žádnou regresní náhradu postupiteli neposkytl.

Podle ust. § 165 IZ věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odstavec 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2).

Citované ust. § 165 odst. 2 IZ výslovně předpokládá možnost speciální právní úpravy, jíž insolvenční zákon či jiný zákon ustanoví, že věřitelé určitých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení dle ust. § 165 odst. 1 IZ uspokojovány, jen jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenčního řízení postupem dle ust. § 173 a násl. IZ přihlašovány-jejich přihlášky se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim zákon vztahuje např. na pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka, je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo anebo pobočka zahraniční banky podle ust. § 367 odst. 1 písm. f), které se podle ust. § 373 odst. 1 IZ pokládají (okamžikem prohlášení konkursu) za přihlášené podle insolvenčního zákona, a obdobně tak činí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ohledně odvolatelem uplatňovaného nároku na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Ten v ust. § 24 odst. 4 větě druhé prohlašuje předmětnou regresní pohledávku za pohledávku, která se podle insolvenčního zákona (tj. ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ) považuje za přihlášenou.

Protože výše uvedená ustanovení insolvenčního zákona nestanoví, že by se režim pohledávky přihlášené ex lege vztahoval jen na situaci, kdy pohledávka vznikla až po zahájení insolvenčního řízení, lze konstatovat, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla.

To platí pro každou fázi insolvenčního řízení právě i s ohledem na to, že pohledávce tohoto druhu (ani kdyby vznikla až po rozhodnutí o úpadku) nepřiznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň (viz výčet pohledávek tohoto pořadí v ust. § 168 a 169 IZ), jež se dle ust. § 203 IZ v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují, a proto se tato pohledávka, bez ohledu na dobu svého vzniku (a bez přihlášky) uspokojuje v insolvenčním řízení (dle ust. § 165 odst. 1 IZ) jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí.

Odvolací soud je přesvědčen o tom, že stejný režim se uplatní i tam, kde Česká kancelář pojistitelů takovouto pohledávku postoupí třetí osobě, neboť podle ust. § 524 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen OZ) s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená. Stanoví-li čtvrtý odstavec ust. § 24 zákona č. 168/1999 Sb., že pohledávka kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c), g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu (jímž je míněn insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou, nemůže postoupením třetí osobě této své vlastnosti konkrétní pohledávka pozbýt, tedy i při singulární sukcesi je postupník oprávněn pohledávku tohoto druhu uplatnit až poté, kdy ostatním věřitelům marně uplyne lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku (ust. § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Převedeno shora řečené na souzenou věc to znamená, že věřitel nebyl povinen postoupený nárok (plnění poskytnuté postupitelem podle ust. § 24 odst. 2 písm. b/ zákona č. 168/1999 Sb.) přihlásit do 22.12.2011. Shodný názor ostatně Vrchní soud v Praze zaujal již ve svém usnesení ze dne 30.4.2009 sp.zn. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B, když uvedl, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dle ust. § 24 odst. 4 věty druhé téhož zákona ve znění účinném od 1.1.2008 ve spojení s ust. § 165 odst. 2 IZ považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou (a má dle § 165 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení právo na uspokojení jako ostatní pohledávky podléhající přihlášení) bez ohledu na to, kdy vznikla. To však jedině za předpokladu, že v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popř. že věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky při jejím přezkoumání. Obdobně Vrchní soud v Praze posuzoval i otázku charakteru pohledávky České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v usnesení ze dne 14.7.2010 sp.zn. KSUL 43 INS 287/2008, 1 VSPH 393/2010-P19, v němž zaujal názor, podle něhož se postoupením nemění charakter pohledávky, na kterou se hledí jako na přihlášenou a postupník může úspěšně takovou pohledávku v insolvenčním řízení uplatnit i poté, kdy ostatním věřitelům marně uplyne lhůta k přihlášení pohledávek.

Vycházeje takto ze své ustálené praxe, postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. července 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva