1 VSPH 95/2011-A-19
KSHK 40 INS 9818/2010 1 VSPH 95/2011-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefodol 14, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 9818/2010-A-12/celk.3 ze dne 6. prosince 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 9818/2010-A-12/celk.3 ze dne 6. prosince 2010 se v bodě II. výroku mění tak, že se návrh na povolení oddlužení odmítá, v bodě III. výroku se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužnice, v bodě II. výroku neschválil oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body III. a VI. výroku), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Irenu Jonákovou (bod IV. výroku), účinky rozhodnutí nastaly 6.12.2010 (bod V. výroku), vyzval věřitel k přihlášení pohledávek a zajišťovacích práv váznoucích na majetku dlužnice (body VII. a IX. výroku), dlužníky dlužnice vyzval k plnění ve prospěch správkyně (bod VIII. výroku), na 28.1.2011 nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů (bod X. výroku), insolvenční správkyni uložil, aby nejpozději do 21.1.2010 předložila soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod XI. výroku) a konstatoval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že 27.8.2010 mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu dlužnice uvedla, že má jednu vyživovací povinnost, má celkem 18 věřitelů a celková dlužná částka dosahuje výše 1.777.269,-Kč, důchodový výměr dlužnice vč. sirotčího důchodu její dcery činil 14.894,-Kč. Dlužnice byla vlastníkem nemovitostí uvedených na LV č. 1764 pro k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou spolu se zůstavitelem-manželem Pavlem Vobořilem.

Dlužnice na výzvu soudu nedoložila znalecký posudek na určení ceny výše uvedených nemovitostí, předložila pouze další listiny osvědčující její úpadek a dále výpis z katastru nemovitostí, kde je evidována na LV č. 1764 vedena jako vlastník nemovitostí p.st. č. 611/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.st. č. 611/4 zastavěná plocha a nádvoří, p.st. č. 611/6 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1308/1 ostatní plocha a p.č. 1323/4 zahrada.

Při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty vycházel soud z § 395 odst. 1 písm. b) IZ, neboť nebylo postaveno najisto, že hodnota plnění, které by při oddlužení měli obdržet nezajištění věřitelé bude alespoň 30 % jejich pohledávek. Souhlas nezajištěných věřitelů s nižším plněním dlužnice soudu nepředložila. Vzhledem k tomu, že nedoložila ani znalecký posudek na shora uvedené nemovitosti, soud nemohl určit ani tržní hodnotu nemovitostí, tedy cenu, za jakou by bylo možno je prodat a uspokojit zajištěné a nezajištěné věřitele. Proto návrh na oddlužení soud zamítl a rozhodl současně o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala do bodů II. a III. výroku. Namítala, že sice beze zbytku nesplnila výzvu k doplnění návrhu, ve věci najala osobu, která insolvenční návrh zpracovala a současnou situaci proto nezavinila. Domáhala se, aby jí bylo umožněno návrh ještě doplnit. Navrhovala napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k novému rozhodnutí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v části napadené odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 398 odst. 1 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení (odst. 2).

Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice má závazky ve výši asi 1.700.000,-Kč, přičemž navrhovala, aby jí bylo povoleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Movitý majetek dlužnice je tvořen běžným vybavením domácnosti a osobním automobilem v pořizovací ceně 102.000,-Kč. Z usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č.j. 25 D-313/2009-181 ze dne 16.6.2010 se podává, že dlužnice vlastní nemovitosti vedené na LV č. 1764 pro k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, konkrétně nemovitostí na p. st. č. 611/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.st. č. 611/4 zastavěná plocha a nádvoří, p.st. č. 611/6 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1308/1 ostatní plocha a p.č. 1323/4 zahradu. Dle vyjádření dlužnice mají nemovitosti hodnotu 700.000,-Kč, přičemž z této skutečnosti dlužnice dovozovala, že se věřitelům dostane více než 30 % hodnoty jejich pohledávek. Dlužnice však nepředložila znalecký posudek k prokázání hodnoty nemovitosti, posudky k doložení jiného movitého majetku ani samotné rozhodnutí o výsledku dědického řízení, ač k tomu byla vyzvána usnesením ze dne 9.9.2010 (A-5). Soud I. stupně si tak nemohl učinit kvalifikovaný úsudek o tom, zda bude majetek dlužnice k uspokojení věřitelů v minimální výši 30 % hodnoty pohledávky postačovat, a proto správně neakceptoval návrh dlužnice na povolení oddlužení a rozhodl o prohlášení konkursu.

Protože ale za popsaného stavu bylo namístě návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítnout (viz argumentace obsažená v odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.10.2010 sp.zn. KSPL 27 INS 3123/2010, 3 VSPH 833/2010-A, jehož obsah je veřejnosti přístupný v insolvenčním rejstříku), změnil odvolací soud napadené usnesení v bodu II. výroku tak, že tento návrh dlužnice odmítl, bod III. výroku o prohlášení konkursu pak podle § 219 o.s.ř. jako věcně správný potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 7. února 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová