1 VSPH 946/2013-P30-7
KSPL 27 INS 9693/2011 1 VSPH 946/2013-P30-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužnice: Zde ka K epelová, IýO 73453064, bytem Švihov, Ježovy 38, o odvolání vČ itele . 20 Bohemia Factoring, s.r.o., IýO 27242617, sídlem Praha 1, Letenská 121/8, zast. Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Brno, Kotlá ská 51a, proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 9693/2011-P30-2 ze dne 28. února 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 9693/2011-P-30-2 ze dne 28. února 2012, se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávky vČ itele . 20 Bohemia Factoring, s.r.o. neodmítá a jeho úast v insolvenním ízení neukonuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku odmítl p ihlášku pohledávky vČ itele . 20 Bohemia Factoring, s.r.o. (dále jen odvolatel ) a v bodČ II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení úast vČ itele-odvolatele v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.1.2013 (A-25) soud rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval vČ itele k p ihlašování pohledávek ve lh tČ 30 dn ode dne zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku.

Podání, jímž se vČ itel domáhal p ihlášení své pohledávky v insolvenním ízení v celkové hodnotČ 35.630,-K, bylo p edáno k poštovní p epravČ 24.2.2012 soudu dorueno dne 27.2.2012. Lh ta stanovená rozhodnutím o úpadku k ádnému p ihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by p ihláška pohledávky byla nejpozdČji dne 22.2.2012 doruena k soudu, nebo p edána k poštovní i jiné p epravČ. Protože p ihláška byla podána opoždČnČ, soud ji postupem podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal. Namítal, že dlužnice nebyla oznaena v insolvenním rejst íku v souladu s § 420 odst. 1 IZ, že právní p edch dce vČ itele uzav el smluvní vztah s dlužnicí jako s nepodnikatelkou, ve smlouvČ bylo uvedeno toliko rodné íslo dlužnice, odvolatel nemČl možnost zjistit prohlášení konkursu, protože mu nebylo známo identifikaní íslo dlužnice. Odvolatel odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze .j. 2 VSPH 1013/2010-P8-7, 1 VSPH 300/2011-P14-7, na usnesení Vrchního soudu v Olomouci .j. 3 VSOL 94/2011-P9-7, že pro absenci rodného ísla nemohlo dojít k identifikaci dlužníka prost ednictvím automatizovaného systému vyhledávání a že údaj o rodném ísle mČl být obstarán podle § 420 odst. 4 IZ. Proto dospČl odvolatel k názoru, že lh ta pro p ihlášení pohledávky mu dosud marnČ neuplynula a že pro odmítnutí p ihlášky pohledávky nebyl d vod. Navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil tak, že se k p ihlášce bude p ihlížet a že se úast odvolatele v insolvenním ízení neukonuje.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud podle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona vyzve vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc , a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn .

Podle § 185 insolvenního zákona nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že lh ta 30 dn k p ihlašování pohledávek zaala plynout ode dne zve ejnČní usnesení o úpadku spojeného s výzvou k p ihlašování pohledávek dne 23.1.2013 a marnČ uplynula dne 22.2.2013. P ihláška pohledávky byla podána k poštovní p epravČ dne 24.2.2013.

Podle § 420 odst. 1 insolvenního zákona je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, bydlištČ, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního p edpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužník i její sídlo. Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužník vedle údaj podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej p i svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydlištČ, a identifikaní íslo (odst. 2).

Koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku. Rejst ík je podle § 419 odst. 1 insolvenního zákona informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako souást tohoto informaního systému ve ejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR p izp sobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je urena pro subjekty, které pot ebují automatické zpracování informací, zpoátku p edevším pro banky. SouasnČ se v podmínkách uvádí, že služba p edpokládá vytvo ení vlastních kopií databází na stranČ uživatel . Jako p íklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi.

Podmínky služby provozované v rámci informaního systému ve ejné správy vycházejí z údaj , které se povinnČ zapisují do insolvenního rejst íku, jmenovitČ do seznamu dlužník (§ 420 insolvenního zákona). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního p edpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužník i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej p i svém podnikání, a identifikaní íslo. Jinými slovy, insolvenní soud je povinen zapsat do seznamu dlužník veškeré údaje, jež se v nČm zve ej ují podle § 420 odst. 1 až 3 insolvenního zákona, jakmile nastanou úinky spojené se zahájením insolvenního ízení, nejpozdČji však do 7 dn po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 insolvenního zákona), i když se z obsahu insolvenního návrhu nepodávají; v takovém p ípadČ je insolvenní soud vyhledá v p íslušných informaních registrech. VČ itelé, kte í zpracovávají data svých klient v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údaj ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelnČ zjiš ovat, zda ohlednČ klienta bylo zahájeno insolvenní ízení, a posléze sledovat jeho pr bČh.

Z obsahu spisu plyne, že rodné íslo v nČm není zapsáno dosud, p iemž se z obsahu insolvenního spisu nepodává, že by je dlužnice nemČla, a že by proto místo nČj mČlo být v seznamu dlužník zapsáno datum jejího narození.

Tento údaj si mČl soud prvního stupnČ obstarat z ú ední povinnosti a mČl ho též zve ejnit v insolvenním rejst íku nejpozdČji do 7 dn od zahájení insolvenního ízení. V rozporu s tím však insolvenní soud rodné íslo dlužnice do systému ISIR stále nezapsal, akoliv lh ta pro p ihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku mČla skonit dne 22.2.2013. Do uplynutí této lh ty (resp. ani dosud) však nebylo možné vyhledat dlužníka podle jeho rodného ísla. Rodné íslo dlužnice bylo lze získat nap . z p íloh k insolvennímu návrhu.

Protože vČ itel nemá v dané vČci postavení osoby, jíž se doruuje zvláš , je zcela odkázán na informace zve ejnČné v insolvenním rejst íku. Pak ovšem platí, že mu lh ta k podání p ihlášky pohledávky pone bČžet jedinČ za p edpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR ádnČ zve ejnČna tak, aby mohla být odvolatelem zjištČna prost ednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvČtleno výše-ve smyslu § 420 odst. 1 insolvenního zákona souástí informaního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem dosud nestalo a lh ta stanovená k p ihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v d sledku tohoto pochybení insolvenního soudu dosud vČ iteli bČžet nepoala. Z uvedeného je z ejmé, že závČr soudu prvního stupnČ o opoždČnosti p ihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . obanského soudního ádu zmČnil napadené usnesení tak, že se p ihláška pohledávky neodmítá a úast odvolatele v insolvenním ízení se neukonuje.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. ervence 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva