1 VSPH 945/2016-A-17
KSLB 76 INS 3583/2016 1 VSPH 945/2016-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Přemysl Šír, nar. 7. listopadu 1981, bytem Liberec, Na Cvičišti 739/9, zast. Mgr. Jiřím Kafkou, advokátem se sídlem Liberec, Pražská 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 3583/2016-A-7 ze dne 3. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 3583/2016-A-7 ze dne 3. března 2016, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 16. 2. 2016 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 1. 3. 2016 vzal dlužník insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení zpět. Proto soud podle § 129 odst. 1 IZ a § 130 odst. 1 IZ insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že soud I. stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, rozhodnutí spočívalo na nesprávném právním posouzení věci, soud I. stupně nepřihlédl k tvrzeným skutečnostem a důkazům, řízení bylo stiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, protože tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal dne 16. 2. 2016 návrh na zahájení insolvenčního řízení, který však vzal podáním ze dne 1. 3. 2016 v celém rozsahu zpět, soud I. stupně proto postupoval ve smyslu § 129 IZ správně, když insolvenční řízení dlužníka zastavil. isir.justi ce.cz

Za tohoto procesního stavu věci postupoval odvolací soud dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 17. května 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík