1 VSPH 944/2014-P95-8
MSPH 98 INS 11711/2011 1 VSPH 944/2014-P95-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka ALUMIL CZ, s.r.o. v likvidaci, IČO 62584081, sídlem Dělnická 213/12, Praha 7, o odvolání LENA SPORT, s.r.o., sídlem Masarykova 1474, Neratovice, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-P95-2 ze dne 6.září 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-P95-2 ze dne 6.září 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-P95-2 ze dne 6.9.2012 rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele LENA SPORT, s.r.o. ve výši 7.206.153,50 Kč (dále jen odvolatel) odmítá a právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou, doručenou soudu dne 18.5.2012, pohledávku ve výši 7.206.153,50 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 28.6.2012 byla pohledávka odvolatele insolvenčním správcem zcela popřena pro pravost. Insolvenční správce proto vyrozuměl odvolatele o popření jeho pohledávky a zároveň jej vyzval, aby do třiceti dnů ode dne konání přezkumného jednání uplatnil své právo žalobou na určení její pravosti. Vyrozumění bylo odvolateli doručeno dne 23.7.2012. Odvolatel incidenční žalobu ve stanovené lhůtě nepodal. Soud prvního stupně proto postupoval podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona a za použití ust. § 185 insolvenčního zákona přihlášku odvolatele napadeným usnesením odmítl a rozhodl o tom, že se jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Ve lhůtě pro podání odvolání proti uvedenému usnesení odvolatel podal u soudu podání označené jako odvolání , které obsahovalo pouze přihlášku pohledávky ve výši 7.206.153,-Kč ze dne 14.5.2012. Soud proto odvolatele usnesením č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-P95-4 ze dne 26.3.2014, které mu bylo doručeno 27.3.2014, vyzval, aby své odvolání doplnil. Odvolatel na výzvu soudu nereagoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že věřitel přihláškou doručenou soudu prvního stupně 18.5.2012 přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 7.206.153,-Kč. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 28.6.2012 insolvenční správce tyto věřitelovy pohledávky co do pravosti zcela popřel. Vzhledem k tomu, že se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce mu zaslal vyrozumění o popření jeho nevykonatelných pohledávek podle § 197 odst. 2 a § 198 insolvenčního zákona. V tomto vyrozumění správce uvedl, že pohledávky odvolatele zcela popřel co do pravosti. Současně správce ve vyrozumění odvolatele poučil o tom, že své právo může uplatnit žalobou na určení pohledávky u insolvenčního soudu včetně lhůt pro podání této žaloby, a poučil ho též o následcích, pokud by žalobu nepodal, nebo pokud by žaloba insolvenčnímu soudu nedošla včas.

Vyrozumění insolvenčního správce bylo odvolateli doručeno dne 23.7.2012. Lhůta v délce třiceti dnů k podání určovací žaloby věřiteli začala plynout v úterý 24.7.2012 a skončila ve středu 22.8.2012. Jelikož odvolatel žalobu na určení pravosti popřených pohledávek ve výši 7.206.153,-Kč u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě nepodal, nastal ohledně těchto pohledávek podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona nezvratně následek, že se k nim v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21.srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová