1 VSPH 939/2013-P6-11
KSLB 54 INS 22591/2012 1 VSPH 939/2013-P6-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Obvodní 807, 463 11 Liberec-Vratislavice nad Nisou, o odvolání věřitele č. 6: Euro Benefit, a.s., IČO 25120514, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 54 INS 22591/2012-P6-4 ze dne 22. března 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 54 INS 22591/2012-P6-4 ze dne 22. března 2013 se mění tak, že přihláška věřitele č. 6: Euro Benefit, a.s. ve výši 24.812,30 Kč se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky věřitele č. 6: Euro Benefit, a.s. (dále jen odvolatel) v celkové výši 24.812,30 Kč nepřihlíží (bod I. výroku), jeho přihláška se odmítá (bod II. výroku) a že jeho účast v insolvenčním řízení po právní moci usnesení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel podáním doručeným soudu dne 27.12.2012 přihlásil svoji pohledávku ve výši 24.812,30 Kč (P6) v insolvenčním řízení dlužníka Lukáše Kroužka (dále jen dlužník). Následně byl dne 18.1.2013 odvolatel insolvenčním správcem vyzván, aby odstranil vady přihlášky pohledávky, zejména aby doplnil o právní důvod pohledávky, jejíž zaplacení bylo zajištěno blankosměnkou, a uvedl všechny rozhodné skutečnosti, na nichž se přihláška pohledávky zakládá, a aby doložil listinné důkazy prokazující existenci a výši pohledávky. Na výzvu insolvenčního správce reagoval věřitel tak, že část svých tvrzení doplnil a doložil některé podklady k přihlášené pohledávce, neuvedl však skutkové okolnosti týkající se vzniku pohledávky do částky 13.107,-Kč označené jako sankce a do částky 310,-Kč za poštovné. Protože odvolatel ani přes výzvu insolvenčního správce řádně nedoplnil svou přihlášku pohledávky o požadované listiny, rozhodl insolvenční soud podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), jak je uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že soud I. stupně nevzal v úvahu to, že svoji pohledávku přihlásil jako pohledávku vyplývající ze směnky vystavené dlužníkem ve formě vlastní blankosměnky. Protože směnka představuje samostatný abstraktní závazek, není nutno k ní doplňovat tvrzení o její kauze. Proto byla přihláška dle odvolatele podána řádně a výzva insolvenčního správce k doplnění tvrzení a listin vztahujících se k závazku, jenž byl blanketní směnkou zajištěn, nebyla namístě. Navrhoval proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že přihláška odvolatele byla podána dne 11.12.2012 na předepsaném formuláři, jako důvod přihlášky je označen směnečný závazek z vyplněné blankosměnky ze dne 1.6.2009 vystavené na částku 24.812,30 Kč a splatná dne 1.9.2012. Jako příloha přihlášky byla připojena směnka. Dne 18.1.2013 byla odvolateli doručena výzva insolvenčního správce ze dne 17.1.2013 k opravě a doplnění přihlášky ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení. Doplnění přihlášky odvolatele s přílohami bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 1.2.2013.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dále podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ust. § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 (dále jen IZ) odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V projednávaném případě byla tedy přihláška odvolatele jednoznačně přihlášena z důvodu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vystavené dne 1.6.2009 dlužníkem na řad odvolatele a směnka byla spolu s přihláškou pohledávky odvolatele soudu předložena.

Požadavek na skutkové tvrzení podané přihlášky dle shora cit. § 174 odst. 2 IZ spočívá v uvedení důvodu vzniku a výše přihlašované pohledávky. Jedná-li se o pohledávku směnečnou, postačuje k uvedení důvodu přihlašované pohledávky tvrdit rozhodné skutečnosti vztahující se k vystavené směnce a tuto směnku u insolvenčního soudu předložit (obdobně jako u směnečné žaloby). V této fázi insolvenčního řízení tak není rozhodné, na základě jaké kauzy byla směnka vystavena nebo to, zda se jedná o původní směnku zajišťovací, nebo blankosměnku. Pokud je směnka, na základě které svůj nárok věřitel přihlásil, insolvenčnímu soudu věřitelem předložena, mohou být výhrady insolvenčního správce směřující proti náležitostem nebo kauze směnky uplatněny až v rámci přezkumu směnečné pohledávky. Výzva insolvenčního správce k odvolateli proto neměla v projednávaném případě směřovat k odstranění vad přihlášky pohledávky odvolatele, ale k doložení takových podkladů, které by umožňovaly insolvenčnímu správci zaujmout stanovisko k pravosti této směnečné pohledávky při přezkumném jednání.

Protože odvolací soud dospěl po zhodnocení zjištěného skutkového stavu k závěru, že přihláška odvolatele má požadované obsahové náležitosti pro přihlášení směnečné pohledávky, posoudil přihlášku odvolatele jako včasnou a podanou ve lhůtě pro přihlášení pohledávek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku dlužníka (A-11).

Proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. července 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová