1 VSPH 938/2013
KSPA 59 INS 31240/2012 1 VSPH 938/2013 A 13 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné ve v'ci dlužnice: Libuše Hostonská, r.. 435802/066, bytem 561 24 Tiebovice 154, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové poboka v Pardubicích, ze dne 18. ledna 2013, .j. KSPA 59 INS 31240/2012 A 6, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové poboka v Pardubicích, ze dne 18. ledna 2013, .j. KSPA 59 INS 31240/2012 A 6, se potvrzuje. O d v o d n ' n í : Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové poboka v Pardubicích odmítl insolvenní návrh. V odvodn'ní usnesení soud I. stupn' uvedl, že insolvenní návrh dlužnice Libuše Hostonské (dále jen dlužnice) spojený s návrhem na povolení oddlužení doruený mu dne 12.12.2012, neobsahoval všechny náležitosti stanovené v § 103 insolvenního zákona (dále jen IZ), když v n'm nebyly uvedeny všechny skutenosti osv'dující úpadek dlužnice. Konstatoval, že z návrhu nelze posoudit, zda je dán dvod jejího úpadku pro insolvenci, neboo v návrhu dlužnice nejsou oznaeni její v'iitelé ani iádn' popsány jejich pohledávky, u nichž chybí uvedení jejich data splatnosti. Protože uvedené skutenosti nelze zjistit ani ze seznamu závazk, neboo jej dlužnice spolu s podaným insolvenním návrhem soudu nepiedložila, dosp'l soud I. stupn' k záv'ru, že z tvrzení dlužnice v insolvenním návrhu nelze uinit záv'r o jejím úpadku a podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh dlužnice odmítl. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové poboka v Pardubicích se dlužnice vas odvolala, neboo m'la za to, že její návrh splÜuje požadavky insolvenního zákona, neboo ve svém návrhu své v'iitele i jejich pohledávky oznaila. Nesouhlasila proto s rozhodnutím soudu I. stupn' a na projednání svého návrhu trvala. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k následujícím zjišt'ním a záv'rm: Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní iízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávn'n podat dlužník nebo jeho v'iitel, a jde li o hrozící úpadek, mže insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodn' pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho v'iitelem tak, že krom' obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.i.) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zpsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, piíjmením a bydlišt'm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávn'ní podat návrh, není li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny dkazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z n'j být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovn'ž opatien úiedn' ov'ieným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k n'mu nepiihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k n'mu piipojit piedevším seznam svého majetku vetn' svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých v'iitel, jež musejí být opatieny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zpsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ. Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opatiený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými piílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména iádnými seznamy svého majetku a závazk). Soudní praxe dovodila, že - vzhledem k závažnosti dopad, jež mže i vadný insolvenní návrh vyvolat v pom'rech dlužníka nebo tietích osob - je nutno i v piípad' insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem piedepsaném iádném vylíení rozhodujících skuteností, které osv'dují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi n'ž patií mimo jiné i konkrétní údaje o v'iitelích, kteií mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za spln'nou tím, že insolvenní navrhovatel ohledn' t'chto skuteností odkáže na listinný dkaz, který piipojí k insolvennímu návrhu jako piílohu, ledaže jde o iádný seznam majetku a závazk piipojený k insolvennímu návrhu dlužníka. Jinak ieeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkov' úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolvenní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako souást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o v'iitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových pom'rech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazk, které spolu s insolvenním návrhem (co jeho obligatorní piílohu) piedložil. To však za piedpokladu, že tyto seznamy jsou iádné - tj. opatiené náležitostmi piedepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném sm'ru) piihlížet. Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více v'iitel a b) pen'žité závazky po dobu delší 30 dn po lht' splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). K posledn' uvedené podmínce ust. § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své pen'žité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých pen'žitých závazk, nebo b) je neplní po dobu delší 3 m'síc po lht' splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení n'které ze splatných pen'žitých pohledávek vi dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost piedložit seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud. Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v iízení; uiní tak neprodlen', nejpozd'ji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Protože insolvenní zákon obsahuje samostatnou úpravu postupu soudu pii posuzování náležitostí insolvenního návrhu, ustanovení § 43 o.s.i. (výzva k odstran'ní vad podání) se nepoužije. Z insolvenního návrhu dlužnice plyne, že tvrdí svj úpadek, neboo má splatné závazky u 3 v'iitel v celkové výši 179.098, K a tyto závazky není schopna hradit. V'iitelé nejsou v insolvenním návrhu dlužnice konkrétn' oznaeni (chybí jejich oznaení plným obchodním jménem a adresou jejich sídla) a jejich pohledávky nejsou popsány uvedením splatnosti t'chto pohledávek. Dlužnice souasn' se svým insolvenním návrhem nepodala povinné piílohy insolvenního návrhu, kterými jsou seznam majetku dlužnice (§ 104 odst. 1 písm. a/ IZ), seznam jejích závazk s uvedením v'iitel (§ 104 odst. 1 písm b/ IZ), jakož i seznam zam'stnanc dlužnice (§ 104 odst. 1 písm c/ IZ). Údaj o splatnosti jejích závazk tak není možno zjistit ani z t'chto povinných piíloh. Odvolací soud se na základ' t'chto zjišt'ní ztotožÜuje se záv'rem soudu I. stupn', že z údaj obsažených v návrhu nelze uinit záv'r o tom, zda dlužnice je v úpadku z dvodu insolvence a tyto skutenosti nevyplývají ani z povinných piíloh návrhu, zejména seznamu jejích závazk. Závazky dlužnice nejsou dostaten' konkretizovány, neboo neobsahují údaje o jejich splatnosti. Bez bližšího oznaení osob v'iitel dlužnice a údaj o splatnosti jejich závazk nelze uinit záv'r o tom, zda je spln'na podmínka dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ o její neschopnosti závazky v'iitel plnit. Jinými slovy, pokud bylo hlavním dvodem odmítnutí insolvenního návrhu dlužnice soudem I. stupn' to, že z tvrzení dlužnice nelze uinit jednoznaný záv'r o jejím úpadku, neboo k tvrzení o úpadku nevylíila potiebné skutkové okolnosti, je tieba v tom dát soudu I. stupn' za pravdu. Z t'chto dvod dosp'l odvolací soud shodn' jako soud prvního stupn' k záv'ru, že insolvenní návrh dlužnice vykazuje nedostatky, pro n'ž nelze v iízení pokraovat, a odmítnutí jeho návrhu je tedy dvodné. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.i. a napadené usnesení jako v'cn' správné potvrdil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 8. ervence 2013 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva