1 VSPH 933/2016-A-46
MSPH 79 INS 31197/2015 1 VSPH 933/2016-A-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníka: GSCeP, a.s., IČO 28187555, sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/29, zast. JUDr. Janem Röslerem, advokátem se sídlem Praha 5, Malátova 17, zahájeném k návrhu navrhovatelů: a) DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, zast. JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, b) Metrostav, a.s., IČO 00014915, sídlem Praha 8, Koželušská 2450/4, zast. Mgr. Milanem Polákem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 15, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 31197/2015-A-41 ze dne 15. dubna 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, kterému prodloužil lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku (bod IV. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Aleše Klaudyho (bod II. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval věřitele dlužníka k přihlašování pohledávek a ke sdělení práv váznoucích na majetku dlužníka (body V. a VI. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 12. července 2016 (body VII. a VIII. výroku), uložil dlužníku a správci související povinnosti (body IX. a X. výroku) a insolvenčním navrhovatelům uložil povinnost zaplatit ve lhůtě 3 dnů od dne právní moci usnesení soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč pro každého z nich (bod XI. výroku). Své rozhodnutí soud stručně odůvodnil.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal do bodu II. výroku navrhovatel b) a namítal, že insolvenční správce Ing. Klaudy je jedním z vlastníků ARMEX ENERGY, a.s., jehož předdmětem podnikání je obchod s elektřinou a plynem a je tak zprostředkovaně ve vztahu konkurence k dlužníkovi a osobám s ním spojeným, jehož předmětem podnikání je zejména obchod s plynem, a Ing. Klaudy disponuje s informacemi o podnikání dlužníka získanými mimo rámec insolvenčního řízení. Ze shora uvedených skutečností dovozoval pochybnosti o nepodjatosti Ing. Klaudyho jako insolvenčního správce dlužníka. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda jsou dány podmínky pro přezkum napadeného usnesení a dospěl k závěru, že nikoliv, neboť Městský soud v Praze následně usnesením č.j. MSPH 79 INS 31197/2015-B-8 rozhodl o odvolání Ing. Klaudyho z funkce a novým správcem ustanovil veřejnou obchodní společnost KOPPA. Toto rozhodnutí se stalo ve smyslu § 89 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. účinným dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo dne 4. května 2016.

Protože v době rozhodování odvolacího soudu je již insolvenčním správcem dlužníka veřejná obchodní společnost KOPPA, stalo se odvolání bezpředmětným a jako takové je odvolací soud podle § 218 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. června 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná