1 VSPH 92/2012-B-78
KSCB 25 INS 3196/2009 1 VSPH 92/2012-B-78

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: RE-PLAST DESIGN, s.r.o., identifikační číslo 25163221, sídlem Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, o odvolání věřitele Abakus Serve GmbH, sídlem Pfungstadt, Max-Planck-Str. 2, 64319 Spolková republika Německo, zast. Mgr. Hedvikou Hartmanovou, advokátkou se sídlem Ovocný trh 1096/8, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 3196/2009-B-72 ze dne 9. ledna 2012,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením zamítl návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, že uděluje souhlas s nabytím výrobní linky STF včetně příslušenství z majetkové podstaty členů věřitelského výboru společností ECO-SUN s.r.o., IČ 26723611, se sídlem Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 za cenu ve výši 15 mil. Kč. Toto rozhodnutí soud učinil na schůzi věřitelů dne 3.1.2012, přičemž věřitel (odvolatel) proti tomuto usnesení podal téhož dne do protokolu odvolání.

Podáním doručeným soudu dne 12.1.2012 vzal odvolatel své odvolání do shora uvedeného usnesení zpět. Proto odvolací soud postupoval podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 30. ledna 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová