1 VSPH 916/2016-P3-7
KSPH 62 INS 31300/2015 1 VSPH 916/2016-P3-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Radka Coban Beránková, nar. 11. listopadu 1966, bytem Louny, Postoloprtská 2685, adresa pro doručování: Kačice, Pod Hájem 328, o odvolání věřitele č. 3 Air Telecom, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 31300/2015-P3-2 ze dne 22. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 31300/2015-P3-2 ze dne

22. dubna 2016, se m ě n í tak, že přihláška věřitele č. 3 Air Telecom, a.s. v celkové

výši 4.313,-Kč se n e o d m í t á a účast věřitele č. 3 v insolvenčním řízení

n e k o n č í.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 3 Air Telecom, a.s. (dále jen odvolatel ) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel do řízení přihlásil pohledávku za dlužnicí ve výši 4.313,-Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 30.3.2016 jak správcem, tak dlužnicí popřena co do pravosti. Odvolatel byl o popření vyrozuměn podáním doručeným dne 4.4.2016, lhůta k podání žaloby na určení popřené pohledávky marně uplynula, žaloba podána nebyla. Proto soud podle § 198 odst. 1 IZ rozhodl, že se k pohledávce nadále nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že byl dán odvolací důvod podle § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., že jeho pohledávka se zakládala na pravomocném rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 13.12.2011 č.j. ČTÚ-25491/2011-631/Hol, a že dne 4.4.2016 mu bylo doručeno vyrozumění isir.justi ce.cz o popření pohledávky. Tvrdil, že dne 28.4.2016 zaslal soudu I. stupně žalobu na určení pravosti popřené pohledávky a že se tak stalo včas s ohledem na to, že je třeba zachovat v souladu s § 198 odst. 1 IZ jak lhůtu 15 dnů tak lhůtu 30 dnů a že soud I. stupně nesprávně lhůtu 30 dnů opominul. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky v celkové výši 4.313,-Kč neodmítá a dále se k ní přihlíží.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Smyslem této úpravy je eliminace případů, že by vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ bylo věřiteli doručeno až po uplynutí obecné lhůty 30 dnů pro podání určovací žaloby, což by mělo pro věřitele, který se přezkumného jednání neúčastnil, fatální následek, neboť žalobu by již nestihl včas podat a účinky popření nevykonatelné pohledávky by již nemohl procesními prostředky odvrátit. Z uvedeného nutně vyplývá, že bude-li věřiteli nepřítomnému na přezkumném jednání doručeno vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ ještě v průběhu obecné lhůty 30 dnů pro podání určovací žaloby, nemůže mu tato lhůta skončit v důsledku časného doručení tohoto vyrozumění. Opačný výklad, dle něhož by uvedenému věřiteli měla lhůta pro podání určovací žaloby skončit již v důsledku doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ ještě v průběhu obecné lhůty 30 dnů, by byl v rozporu se zásadami, na nichž spočívá insolvenční řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a/ IZ) a aby věřitelé, kteří mají podle IZ zásadně stejné nebo obdobné postavení, měli v insolvenčním řízení rovné možnosti (§ 5 písm. b/ IZ). Jinými slovy

řečeno, lhůta 30 dnů počítaná od přezkumného jednání pro podání určovací žaloby ohledně popřené nevykonatelné pohledávky (§ 198 odst. 1 IZ) nemůže být věřiteli, jenž se přezkumného jednání nezúčastnil, zkrácena v důsledku brzkého doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ.

Z obsahu spisu plyne, že dne 30.3.2016 se konalo přezkumné jednání, na kterém byla popřena pohledávka odvolatele jak ze strany správce, tak ze strany dlužnice. Odvolatel byl o popření pohledávky poučen vyrozuměním ze dne 31.1.3016, které bylo odvolateli doručeno dne 4.4.2016. Dne 28.4.2016 byla Krajskému soudu v Praze doručena žaloba odvolatele na určení pravosti popřené pohledávky. Stalo se tak v rámci 30denní lhůty, a proto má odvolací soud za to, že napadené usnesení bylo vydáno předčasně.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Praze

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík