1 VSPH 910/2014-P45-16
KSPL 29 INS 22277/2013 1 VSPH 910/2014-P45-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka awl-logistics, s.r.o., IČO 28045491, sídlem Nezvěstice 56, zast. advokátkou JUDr. Ing. Helenou Horovou, LL.M., sídlem U Luhu 754/18, Praha 4, o odvolání věřitele ŠKODA ELECTRIC, a.s., IČO 47718579, sídlem Tylova 1/57, Plzeň, zast. advokátem JUDr. Danielem Volopichem, sídlem Vlastina 602/23, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-P45-10 ze dne 28. března 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-P45-10 ze dne 28. března 2014 se m ě n í tak, že se doplnění přihlášky pohledávky ze dne 12.3.2014 věřitele č. 45 ŠKODA ELECTRIC, a.s., zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P45-6 a P45-8 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-P45-10 ze dne 28.3.2014 odmítl doplnění přihlášky pohledávky ze dne 12.3.2014 věřitele č. 45 ŠKODA ELECTRIC, a.s., zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P45-6 a P45-8.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-A-11 ze dne 20.9.2013 byl zjištěn úpadek awl-logistics, s.r.o., (dále jen dlužník). ŠKODA ELECTRIC, a.s. (dále odvolatel) přihláškou doručenou soudu prvního stupně 18.10.2013 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 10.301.052,48 Kč. Podáními doručeným soudu prvního stupně dne 12.3.2014 v 12:49:34 hodin (P45-6) a v 12:52:49 hodin (P46-8), odvolatel doplnil přihlášku pohledávek podáním označeném jako upřesnění důvodů vzniku jednotlivých přihlášených pohledávek . Dne 12.3.2014 se konalo od 13:45 hodin zvláštní přezkumné jednání za účelem, mimo jiné, k přezkoumání pohledávek přihlášených odvolatelem. Odvolatel vzal na tomto jednání zpět přihlášenou pohledávku v rozsahu dílčí pohledávky P45-12 co do výše 1.143.106,77 Kč. Toto zpětvzetí vzal soud na vědomí usnesením č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-P45-7 ze dne 12.3.2014.

Z uvedených zjištění je zřejmé, že odvolatel zaslal doplnění své pohledávky cca jednu hodinu před zahájením zvláštního přezkumného jednání, kde měla být přezkoumána jeho přihlášená pohledávka. Doplnění přihlášky P45-6 a P45-8 obsahuje obsáhlý popis důvodů vzniku pohledávek uplatněných dříve v přihlášce P45, s tím, že pro značnou neurčitost původní přihlášky P45 nelze najisto postavit, zda se jedná v případě podání P45-6 a P45-8 o upřesnění původního vzniku pohledávek nebo zda se jedná o zásadní změnu dříve uplatněných pohledávek, kterou lze kvalifikovat jako nově uplatněné důvody vzniku pohledávek.

Vzhledem k tomu, že se k přihláškám, které jsou podány pozdě nepřihlíží, nelze podle soudu prvního stupně přihlížet ani k opožděně podanému doplněním přihlášek, obsahujícím podstatné skutečnosti přihlášených pohledávek. Proto soud postupoval podle ust. 173 insolvenčního zákona a doplnění přihlášky pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesením se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že předmětným doplněním včas podané přihlášky pohledávek pouze z opatrnosti podrobněji specifikoval důvod jednotlivých pohledávek, ale přihlášku pohledávek nijak neměnil ani nerozšiřoval. Ostatně správkyně přihlášku pohledávek zařadila na přezkumném jednání, které se konalo dne 12.3.2014, kde byla přezkoumána a správkyně je v celém rozsahu popřela. Uvedenými podáními odvolatel tedy žádným způsobem neuplatnil žádnou novou pohledávku, ani nerozšířil žádnou z přihlášených pohledávek a nezměnil důvod žádné z přihlášených pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 22277/2013-A-11 ze dne 20.9.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka. Odvolatel do insolvenčního řízení přihláškou doručenou soudu prvního stupně 18.10.2013 včas přihlásil pohledávky v celkové výši 10.301.052,48 Kč. Dne 12.3.2014 se konalo od 13:45 hodin zvláštní přezkumné jednání, kdy byly, mimo jiné, přezkoumány i pohledávky přihlášené odvolatelem přihláškou doručenou 18.10.2013. V den přezkumného jednání odvolatel zaslal soudu prostřednictvím elektronické pošty podání označené jako Upřesnění důvodu přihlášených pohledávek které soudu bylo doručeno v 12:49:34 hodin (P45-6) a opětovně v 12:52:49 hodin(P46-8). Insolvenční správkyně JUDr. Eva Kabelková přihlášené pohledávky v celém rozsahu popřela.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že odvolatel včas přihlásil přihláškou do insolvenčního řízení své pohledávky za dlužníkem. Insolvenční správkyně přihlášku pohledávek odvolatele nepovažovala za vadnou a ani neúplnou, proto ji také zařadila na zvláštní přezkumném jednání. V den přezkumného jednání odvolatel uvedeným podáním pouze upřesnil důvody vzniku přihlášených pohledávek. Tímto podáním odvolatel nezměnil důvod, výši ani pořadí přihlášených pohledávek, proto také na přezkumném jednání byly přihlášky přezkoumány a správkyně je v celém rozsahu popřela. Je tak zřejmé, že předmětná podání byla pouze argumentačním doplněním již včas přihlášených pohledávek, které žádným způsobem neměnilo důvody, výši a pořadí těchto pohledávek.

Odvolací soud konstatuje, že postup uvedený v ust. § 173 a 185 insolvenčního zákona se týká výhradně přihlášek pohledávek a nelze jej vztáhnout na další podání, kterými je včas podaná přihláška doplňována tak, že nedochází ke změně důvodu, výše a pořadí již včas přihlášených pohledávek. Za tohoto stavu řízení, kdy uvedená podání jsou pouze doplněním včasné přihlášky, neměl soud prvního stupně důvod postupovat podle ust. § 185 insolvenčního zákona a podání odmítat.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 220 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se doplnění přihlášky pohledávky ze dne 12.3.2014 odvolatele zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P45-6 a P45-8 neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková