1 VSPH 909/2014-A-17
KSPL 29 INS 1160/2014 1 VSPH 909/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Lucie Šebkové, bytem Příšov 85, Třemošná, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-12 ze dne 17. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-12 ze dne

17. dubna 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-12 ze dne 17. dubna 2014 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Lucie Šebkové (dále jen dlužnice), jímž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnice byla vyzvána usnesením č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-10 ze dne 13.3.2014 k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, a to s ohledem na skutečnost, že z insolvenčního návrhu bylo zřejmé, že její majetek a příjem nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Současně byla poučena o následcích nesplnění uložené povinnosti, včetně možnosti zastavení řízení. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 21.3.2014, právní moci nabylo dne 8.4.2014. Dlužnice ve stanovené lhůtě zálohu neuhradila, proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že žádala soud prvního stupně o možnost snížení zálohy nebo možnost zálohu uhradit ve splátkách, ale její žádosti nebylo rozhodnuto. Zálohu v této výši není schopna uhradit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání shledal důvodným.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona ve znění platném do 31.12.2013 mohl insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužnici usnesením č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-10 ze dne 13.3.2014, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení částku ve výši 10.000,-Kč. Na uvedené usnesení, které bylo dlužnici doručeno dne 21.3.2014, dlužnice ve lhůtě pro odvolání reagovala podáním ze dne 31.3.2014, doručeným soudu prvního stupně 7.4.2014, v němž mimo jiné uvedla, že žádá o snížení zálohy na náklady insolvenčního řízení a případně, aby jí soud umožnil zálohu splatit ve splátkách.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že dlužnice reagovala na usnesení soudu prvního stupně č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-10 ze dne 13.3.2014 podáním ze dne 31.3.2014, jež sice neoznačila jako odvolání proti usnesení o uložení zálohy, nicméně žádala v něm o snížení zálohy. Z uvedeného obsahu podání lze bez dalšího dovodit, že se domáhala jeho změny. Podání tak bylo dostatečně určité ve smyslu § 42 odst. 4 o.s.ř., bylo z něj patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, bylo podepsáno a datováno. Bylo rovněž podáno ve lhůtě pro odvolání proti uvedenému usnesení.

Protože usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dosud nenabylo právní moci, nebyly splněny podmínky pro zastavení insolvenčního řízení ve smyslu § 108 odst. 3 insolvenčního zákona, změnil odvolací soud podle § 220 odst. 3 o.s.ř. napadené usnesení tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

V dalším řízení se soud prvního stupně bude nejdříve zabývat tím, zda nelze postupem podle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. vyhovět odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSPL 29 INS 1160/2014-A-10 ze dne 13.3.2014. V případě, že odvolání dlužnice proti uvedenému usnesení nebude možné vyhovět, předloží spis odvolacímu soudu s odvolání proti tomuto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 4. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková